Akcje IMS S.A.


Akcje IMS S.A.

Na 31 grudnia 2016 roku liczba akcji Spółki wynosi 33.499.899. Wszystkie akcje IMS S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Struktura kapitału podstawowego na dzień publikacji sprawozdania

Ilość akcji

Ilość głosów

Wartość nominalna akcji (w złotych)

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)

Seria A

33 499 899

33 499 899

669 997,98

0,02

Akcje nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu.  

powrót

Kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka 20 października 2014 roku zadebiutowała na Głównym Rynku GPW - notowania zostały przeniesione z NewConnect. Ostatnim dniem notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu był 17 października 2014 roku.

Tabela poniżej prezentuje kursy akcji IMS S.A. na zamknięciu sesji na ostatni dzień miesiąca. W 2016 roku najniższy kurs akcji IMS S.A. na zamknięciu sesji wyniósł 1,96 PLN (5 i 7 stycznia 2016 roku), natomiast najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji wyniósł 3,10 PLN (21 i 27 października 2016 roku). Różnica pomiędzy notowaniem na koniec 2015 roku i koniec 2016 roku wyniosła (+) 40,0%. Od momentu debiutu akcji na rynku NewConnect (4 stycznia 2012 roku) do 31.12.2016 r. kurs akcji wzrósł o 168% z 1,07 PLN do 2,87 PLN, natomiast od debiutu na NewConnect do 24.04.2017 r. kurs wzrósł z 1,07 PLN do 3,32 PLN, tj. o 210%.

 

okres od 01.01.2017 do 24.04.2017

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2013 r.

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012 r.*

Kurs na koniec okresu

3,32

2,87

2,05 zł

2,23 zł

1,59 zł

0,69 zł

Kurs odniesienia

2,87 zł

(2016-12-30)

2,05 zł

(2015-12-30)

2,23 zł

(2014-12-30)

1,59 zł

(2013-12-30)

0,69 zł

(2012-12-28)

1,07 zł

(2012-01-04)

Data początkowa

2017-01-02

2016-01-02

2015-01-02

2014-01-02

2013-01-02

2012-01-04

Data końcowa

2017-04-24

2016-12-30

2015-12-30

2014-12-30

2013-12-30

2012-12-28

Zmiana procentowa

15,68%

40,00%

(8,07%)

40,25%

130,43%

(35,51%)

Zmiana wartościowa

0,45 zł

0,82 zł

(0,18 zł)

0,64 zł

0,90 zł

(0,38 zł)

Minimalny kurs zamknięcia

2,73 zł

1,96 zł

1,80 zł

1,41 zł

0,61 zł

0,69 zł

Maksymalny kurs zamknięcia

3,58 zł

3,10 zł

2,41 zł

2,50 zł

1,64 zł

1,71 zł

Średni kurs zamknięcia z wszystkich sesji w roku

3,16 zł

2,48 zł

2,24 zł

1,89 zł

1,09 zł

1,16 zł

Wolumen obrotu (w tys. sztuk)

530,2

5 172,6

3 075,6

1 659,6

430,0

480,3

Średni wolumen obrotów / sesję (w tys. sztuk)

6,8

20,6

12,3

6,7

1,7

2,00

Obroty (w tys. PLN)

1 673,1

12 668,6

6 778,4

3 208,4

439,6

529,7

Średnie obroty na sesję

(w tys. PLN)

21,4

50,5

27,0

12,9

1,8

2,2

* debiut na rynku NewConnect od dnia 04.01.2012 roku
Źródło: Opracowanie Emitenta na podstawie danych z serwisu infostrefa (http://infostrefa.com/infostrefa/pl/)


Wykres: Kurs akcji IMS S.A. w okresie styczeń 2012 r. – kwiecień 2017 r.

Wolumen obrotu przyjęty dla potrzeb powyższego wykresu jest to średni obrót dzienny dla danego miesiąca, natomiast za kurs przyjęty jest kurs z ostatniego dnia miesiąca.

Wykres: Kurs akcji IMS w okresie 04.01.2012 r. – 24.04.2017 r. w odniesieniu do indeksów WIG i WIG Media

Dla potrzeb prezentacji powyższego wykresu przyjęto, iż na dzień rozpoczęcia notowań IMS S.A. na NewConnect (4 stycznia 2012 roku) wartość każdego indeksu =1. W kolejnych okresach wartość indeksu wyliczono jako: wartość indeksu na każdy dzień prezentacji / wartość indeksu z 04.01.2012 r.

powrót

Zmiany liczby akcji Spółki w trakcie 2016 roku

Zmiany w kapitałowych papierach wartościowych (akcjach IMS S.A.) zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Akcje IMS S.A.

data transakcji

liczba papierów wartościowych

wartość nominalna akcji (w PLN)

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

liczba papierów wartościowych po zmianie

Stan na 1 stycznia 2016 roku

01.01.2016 r.

33 665 963

673 319,26

   

umorzenie akcji własnych

09.06.2016 r.

166 064

3 321,28

0,49%

33 499 899

Stan na 31 grudnia 2016 roku

 

33 499 899

669 997,98

   

 

W dniu 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Umorzonych zostało 166.064 akcje zwykłe na okaziciela (akcje własne Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda („Akcje”) o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 PLN. Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 669.997,98 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki to 33.499.899. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie o kwotę 3.321,28 PLN do wartości 669.997,98 PLN nastąpiła 10 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu umorzenia akcji przestawione zostały w punkcie poniżej Umorzenie skupionych akcji własnych.

powrót

Skup akcji własnych przeprowadzony przez IMS S.A.

Skup akcji własnych prowadzony przez IMS S.A. w 2016 roku odbywał się na podstawie:

 1.  Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 1 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych IMS S.A. oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki 7 grudnia 2015 roku Programu Skupu akcji własnych.

W ramach wykonania powyższej Uchwały w 2016 roku Spółka skupiła 786.220 sztuk akcji po cenie 2,15 PLN za 1 akcję, o wartości nominalnej 15.724,40 PLN stanowiących 2,34% kapitału podstawowego oraz uprawniających do 786.220 głosów na walnym zgromadzeniu. Koszty skupu wyniosły 2 tys. PLN. 

Po zakończeniu ww. skupu akcji Spółka posiadała łącznie 2.952.284 akcje własne, które następnie:

 • 2.000.000 akcji – zostało odsprzedanych menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS (szczegółowy opis znajduje się w pkt 1.8. niniejszego sprawozdania);
 • 786.220 akcji – zostało odsprzedanych funduszowi inwestycyjnemu  (szczegółowy opis znajduje się w pkt 1.9. niniejszego sprawozdania);
 • 166.064 akcje – zostały umorzone (szczegółowy opis znajduje się w zostały w punkcie poniżej Umorzenie skupionych akcji własnych.

W dniu 26 września 2016 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2 w sprawie zamknięcia Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd IMS S.A. 7 grudnia 2015 roku.

 1. Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych IMS S.A. oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki 26 września 2016 roku Programu Skupu akcji własnych.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd IMS S.A. do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji własnych Spółki w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Nabywanie akcji może następować za cenę nie niższą niż 2 PLN za jedną akcję i nie wyższą niż 4,50 PLN za jedną akcję. Łącznie na nabycie akcji przeznaczono kwotę 2.000.000 złotych. Nabyte akcje własne, zgodnie z Programem Skupu przyjętym 26.09.2016 r. przez Zarząd Emitenta, mogą być:

 • umorzone, lub
 • przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub
 • przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Nabywanie akcji może następować poprzez:

 • składanie zleceń maklerskich;
 • zawieranie transakcji pakietowych;
 • zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym
 • ogłoszenie wezwania.

Przyjęty 26 września 2016 roku Program zakłada, iż skup akcji będzie realizowany w ramach jednej lub kilku transz w okresie 26.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

Pierwsza Transza Skupu rozpoczęła się 28.09.2016 r. i miała trwać nie później niż do 21.10.2016 r. Nabywanie akcji własnych miało następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w I Transzy Programu Skupu w wysokości 2,60 PLN za 1 akcję oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 400.000 sztuk. W dniu 7 października upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach I Transzy Programu Skupu. W czasie wyznaczonym na przyjmowanie ofert (tj. 29.09.2016 – 07.10.2016) nie wpłynęła żadna Oferta Zbycia Akcji, w związku z tym I Transza Programu Skupu została zamknięta bez realizacji.

W dniu 28.11.2016 r. ogłoszona została II Transza Skupu, która miała trwać nie później niż do 30.12.2016 r. Nabywanie akcji własnych miało następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w II Transzy Programu Skupu w wysokości 2,70 PLN za 1 akcję oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 300.000 sztuk. W dniu 15 grudnia 2016 r. upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. W czasie wyznaczonym na przyjmowanie ofert (tj. 30.11.2016 – 15.12.2016) nie wpłynęła żadna Oferta Zbycia Akcji, w związku z tym II Transza Programu Skupu została zamknięta bez realizacji.

Do 26.04.2017 r. (dzień publikacji sprawozdania za rok 2016) Emitent ogłosił III Transzę Skupu Akcji. Harmonogram III Transzy Skupu Akcji został ogłoszony przez Zarząd Spółki 24 stycznia 2017 roku.  Nabywanie akcji własnych miało następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w III Transzy Programu Skupu w wysokości 3,00 PLN za 1 akcję oraz liczbę nabywanych akcji w ilości 300.000 sztuk. W dniu 8 lutego 2017 r. upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach III Transzy Programu Skupu. W czasie wyznaczonym na przyjmowanie ofert (tj. 26.01.2017 – 08.02.2017) nie wpłynęła żadna Oferta Zbycia Akcji, w związku z tym III Transza Programu Skupu została zamknięta bez realizacji.

Na 26.04.2017 r. (dzień publikacji sprawozdania za rok 2016) Emitent nie posiada akcji własnych.

 

Zestawienie podsumowujące skup akcji własnych

okres skupu

ilość akcji (szt.)

średnia cena zakupu 1 akcji

(w PLN)

wartość

(w PLN)

koszty skupu

(w PLN)

łączne wydatki

(w PLN)

wartość nominalna nabytych akcji

(w PLN)

ilość głosów

% w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Skup akcji prowadzony zgodnie z Uchwałą nr 6 NWZ z 01.12.2015 r.

28.01.2016 r. i 01.02.2016 r.

786 220

2,15

1 690 373

1 980

1 692 353

15 724,40

786 220

2,34%

łącznie skup akcji w roku 2016
(01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.)

786 220

2,15

1 690 373

1 980

1 692 353

15 724,40

786 220

2,34%

łącznie skup akcji w IMS S.A. od początku (wszystkie programy skupu)
(23.06.2014 r. - 31.12.2016 r.)

3 531 513

2,16

7 638 059

9 650

7 647 710

70 630,26

3 531 513

10,49%

w tym akcje umorzone 15.06.2015r.

579 229

2,18

1 261 479

2 313

1 263 792

11 584,58

579 229

1,71%

w tym akcje umorzone 09.06.2016r.

166 064

2,33

386 207

734

386 941

3 321,28

166 064

0,49%

w tym akcje odsprzedane menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS

2 000 000

2,15

4 300 000

4 623

4 304 623

40 000,00

2 000 000

5,94%

w tym akcje odsprzedane funduszowi inwestycyjnemu

786 220

2,15

1 690 373

1 980

1 692 353

15 724,40

786 220

2,34%

Akcje własne na 31.12.2016 r.

0

 

 

 

 

0,00

0

0,00%

Akcje własne na 26.04.2017 r. (dzień publikacji sprawozdania za 2016 rok)

0

 

 

 

 

0,00

0

0,00%

powrót

Umorzenie skupionych akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 9 czerwca 2016 roku działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Walne Zgromadzenie umorzyło 166.064 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela (akcje własne Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy) („Akcje”), stanowiące 0,49% (czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniające do 0,49% (czterdzieści dziewięć setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 386.941,19 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i 19/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z 12 lutego 2015 roku).

Umorzone akcje odpowiadają 166.064 głosom na Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. (0,49% ogółu głosów). Umorzenie Akcji nastąpiło z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 9 czerwca 2016 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców. Sąd Rejonowy zarejestrował powyższe zmiany 10 sierpnia 2016 roku.

Po dokonaniu umorzenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 669.997,98 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki to 33.499.899.

powrót

Ograniczenia wykonywania prawa głosu

Na 31.12.2016 nie występuje ograniczenie wykonywania prawa głosu z akcji IMS S.A.

powrót

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Umowy zakazu sprzedaży akcji IMS S.A.

W wyniku odsprzedaży akcji własnych pracownikom, menedżerom i współpracownikom spółek Grupy IMS  opisanej szczegółowo w pkt 1.8. niniejszego sprawozdania, Osoby Uprawnione, które nabyły akcje własne Spółki, zostały zobowiązane do niezbywania nabytych akcji przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji (akcje były odsprzedawane przez Spółkę w dniach 09.06.2016 r., 10.06.2016 r. oraz 21.06.2016 r.). Osoba Uprawniona w ramach obowiązywania zakazu zbywania akcji („Lock - up”) i w okresie jego trwania będzie zobowiązana na żądanie Zarządu Spółki do przedstawienia Spółce zaświadczenia wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, na którym zdeponowane są akcje, potwierdzającego ilość akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną według stanu na dzień wystawienia tego zaświadczenia. Naruszenie przez Osobę Uprawnioną zakazu zbywania nabytych akcji uprawnia Spółkę do żądania zapłaty przez Osobę Uprawnioną kary umownej w wysokości 50 % wartości łącznej ceny sprzedaży akcji za jaką Osoba Uprawniona nabyła akcje od Spółki

powrót

Relacje inwestorskie w IMS S.A.

Zarząd IMS Spółka Akcyjna przykłada dużą wagę do wysokiej jakości relacji inwestorskich. Prowadząc je Spółka kieruje się zasadami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, otwartością i poszanowaniem reguły równego dostępu do informacji dla wszystkich inwestorów.

Ważnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa www.ims.fm. W 2016 roku Spółka prowadziła prace nad udoskonaleniem tego serwisu. Dzięki nim powstała nowa strona internetowa Emitenta, która w jeszcze większym stopniu pozwala realizować wytyczne „Dobrych Praktyk”. Wszystkie dostępne na niej informacje są na bieżąco aktualizowane i dają rzetelny obraz obecnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniający strategię, plany i prognozy. Na stronie udostępniane są również prezentacje inwestorskie Spółki.

Pozytywny wpływ na przejrzystość Spółki dla inwestorów powinien mieć również fakt regularnego publikowania prognoz finansowych.

Członkowie Zarządu Spółki, w miarę możliwości, uczestniczą w konferencjach i spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi. Ma to przełożenie na udział instytucji finansowych w akcjonariacie IMS S.A. Jednocześnie jednym z priorytetów dla Zarządu jest zasada zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego. Dlatego Spółka prowadzi aktywną komunikację skierowaną do inwestorów indywidualnych. IMS S.A. współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, regularnie uczestniczy też w konferencji WallStreet (w 2016 r. po raz szósty z rzędu), która jest największym wydarzeniem umożliwiającym inwestorom indywidualnym bezpośredni kontakt z Emitentami. Przedstawiciele Zarządu biorą też udział w czatach dedykowanych dla tej grupy inwestorów.

W 2017 r. i kolejnych latach Zarząd IMS ma zamiar kontynuować aktywną i otwartą politykę relacji inwestorskich. Spółka rzetelnie komunikuje się z akcjonariuszami. W 2016 roku IMS opublikowała 72 raporty bieżące oraz 6 raportów okresowych.  

powrót