Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Na 31 grudnia 2016 roku nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta ani podmiot sprawujący kontrolę nad Emitentem.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowo strukturę akcjonariatu na 31 grudnia 2016 roku oraz zmiany jakie nastąpiły w stosunku do stanu na 26.04.2017 r. (dzień publikacji sprawozdania za rok 2016) ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji. Wyemitowane akcje IMS S.A. nie są uprzywilejowane co do dywidendy i co do głosów, w związku z tym liczba akcji posiadanych przez wymienionych poniżej Akcjonariuszy jest równa liczbie głosów z nich wynikających.

 

SKŁAD AKCJONARIATU Stan na 31 grudnia 2016 r. Stan na dzień publikacji sprawozdania 26 kwietnia 2017 r. Zmiana w okresie 31.12.2016 r. – 26.04.2017 r.
liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ
Akcje kontrolowane przez osoby nadzorujące * Właściciel prawny akcji  
Artur G. Czeszejko-Sochacki Cacheman Limited 3 354 973 10,01% 3 354 973 10,01% - -
Artur G. Czeszejko-Sochacki Artur G. Czeszejko-Sochacki 200 000 0,60% 200 000 0,60% - -
Wiesław Rozłucki Wiesław Rozłucki 320 000 0,96% 320 000 0,96% - -
Jarosław Dominiak Jarosław Dominiak 100 000 0,30% 104 380 0,31% 4 380 0,01%
Andrzej Chajec Andrzej Chajec 100 000 0,30% 100 000 0,30% - -
Jarosław Parczewski Jarosław Parczewski 25 000 0,07% 25 000 0,07% - -
SUMA   4 099 973 12,24% 4 104 353 12,25% 4 380 0,01%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające * Właściciel prawny akcji  
Dariusz Lichacz Dariusz Lichacz 6 282 320 18,75% 6 282 320 18,75% - -
Michał Kornacki Michał Kornacki 5 974 784 17,84% 5 874 784 17,54% (100 000) -0,30%
Michał Kornacki Milena Kornacka 65 000 0,19% 65 000 0,19% - -
Piotr Bielawski Piotr Bielawski 865 000 2,58% 850 000 2,54% (15 000) -0,04%
Wojciech Grendziński Wojciech Grendziński 388 715 1,16% 388 715 1,16% - -
SUMA   13 575 819 40,52% 13 460 819 40,18% (115 000) -0,34%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego Właściciel prawny akcji  
Paweł Przetacznik Paweł Przetacznik 2 935 019 8,76% 2 935 019 8,76% - -
Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A. Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A. 2 531 765 7,56% 2 531 765 7,56% - -
Fundusze Zarządzane przez TRIGON TFI S.A. Fundusze Zarządzane przez TRIGON TFI S.A. 2 486 220 7,42% 2 486 220 7,42% - -
SUMA   7 953 004 23,74% 7 953 004 23,74% - -
Pozostali akcjonariusze Pozostali akcjonariusze 7 871 103 23,50% 7 981 723 23,83% 110 620 0,33%
SUMA AKCJONARIATU   33 499 899 100% 33 499 899 100% - -

* zgodnie z oświadczeniami złożonymi w dniach 11 - 24 kwietania 2017 r.

Spółka informuje, iż na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie ma wiedzy o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.

Wykres: Struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania