Analiza wskaźnikowa

Parametr

 Formuła obliczeniowa

2016

2015

2014

 

RoA

zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

17,2%

 

22,7%

 

18,7%

aktywa ogółem

 

RoE

zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

30,4%

 

41,5%

 

31,7%

kapitał własny

 

Rentowność EBITDA

EBITDA

 

25,1%

 

28,5%

 

26,5%

przychody netto ze sprzedaży

 

Rentowność netto

zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

13,2%

 

16,4%

 

14,9%

przychody netto ze sprzedaży

Dług netto (mln PLN)

dług oprocentowany minus środki pieniężne

0,6

(0,1)

(4,1)

Niewielki spadek wskaźników rentowności wynika z realizacji działań opisanych w prognozie Grupy IMS na 2016 rok, tj. zwiększania personelu w działach handlowych i IT oraz zwiększania wydatków komunikacyjno-marketingowych.