Dane finansowe

Wyniki finansowe

Tabela: Wybrane informacje finansowe za lata 2016-2015

 

(w tys.PLN)

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2016 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2015 r.

 Zmiana wartościowa

 Zmiana procentowa

Przychody netto ze sprzedaży

43 226 

42 001 

1 225 

3%

Koszty działalności operacyjnej

35 761

33 369

2 392

7%

Wynik na sprzedaży

7 676

8 757

(1 081) 

(12%)

EBIT

7 492

8 831

(1 339) 

(15%)

EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)

10 857

11 988

(1 131)

(9%)

Wynik brutto

7 114

8 574

(1 460)

(17%)

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

5 722

6 888 

(1 166)

(17%)

 

Wykres: Wyniki finansowe w ostatnich 5 latach działalności Grupy IMS 

Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży według kategorii sprzedaży w latach 2016 – 2015 (w tys. PLN)

Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły w 2016 r. wartość 43.226 tys. PLN, tj. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3%. Zauważalny wzrost przychodów ze sprzedaży w 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 nastąpił w segmencie abonamentów aroma – wzrost o 18% oraz w sprzedaży Digital Signage, zarówno reklam wideo jak i systemów galeryjnych i urządzeń Digital Signage (serwery dostępowe, monitory) - wzrost o 10%. Rok 2016 w reklamie audio był bardzo niespokojny głównie ze względu na niską dynamikę PKB oraz wprowadzanie nowych podatków dla handlu i finansów, co w konsekwencji blokowało budżety reklamowe w wielu branżach. Wiele branż wstrzymywało w II i III kwartale inwestycje marketingowe co w niekorzystny sposób odbiło się na osiągniętym poziomie sprzedaży usług reklamowych audio.

W kluczowych, strategicznych z punktu widzenia działalności Grupy segmentach abonamentowych widoczny jest stały, systematyczny wzrost przychodów.

W okresie ostatnich pięciu lat działalności Grupa zwiększyła swoje przychody w segmencie abonamentów audio i wideo z 9.333 tys. PLN w 2011 roku do 14.829 tys. PLN w 2015 roku – wzrost o 59%. 

Abonamenty audio i wideo

Za rok zakończony

 31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Abonamenty audio

7 800

8 890

10 116

10 544

10 997

11 682

Abonamenty wideo

1 533

2 183

2 464

2 754

2 976

3 147

Abonamenty audio i wideo łącznie

9 333

11 073

12 580

13 298

13 973

14 829

Jeszcze wyższy wzrost zauważalny jest w segmencie abonamentów aroma. W 2011 roku Grupa uzyskała przychody z tego segmentu w wysokości 1.752 tys. PLN, podczas gdy w 2016 roku była to już wartość 5.137 tys. PLN (wzrost o 193 %).   

Przychody z tytułu abonamentów aroma

Za rok zakończony

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Abonamenty aroma

1 752

2 449

3 240

3 864

4 352

5 137

 

W kategorii sprzedaż towarów i materiałów znajdują się przychody z tytułu sprzedaży aromaboxów, olejków aroma, wzmacniaczy, głośników, monitorów i innych urządzeń. Klienci Grupy IMS preferują czasami większy jednorazowy zakup zamiast usługi świadczonej w kilkuletnim modelu abonamentowym. Wraz ze skalą wzrostu przychodów Grupy, wzrosła skala tego typu transakcji.

Grupa IMS posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców. W 2016 roku Grupa nie dokonała sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek odbiorcy, której wartość przekroczyłaby w ciągu jednego roku 10% ogółu wartości sprzedaży Grupy. Mocno zdywersyfikowany jest także portfel dostawców. W 2016 roku Grupa nie zawierała transakcji z jakimkolwiek dostawcą, z którym wartość zakupów przekroczyłaby 10% ogółu zakupów dokonywanych przez Grupę.

W ramach instalowanych systemów galeryjnych w 2016 roku największa instalacja przeprowadzona przez IMS r&d sp. z o.o. dotyczyła innowacyjnego systemu Digital Signage w Galerii Kazimierz w Krakowie. Wyjątkowym rozwiązaniem zainstalowanym w Galerii Kazimierz jest znajdujący się na suficie ekran interaktywny, będący obecnie jedynym tego rodzaju rozwiązaniem w Europie. Do osiągnięcia zamierzeń projektantów w trakcie realizacji został wykorzystany specjalnie przygotowany do tej instalacji system wykorzystujący 6 kamer IR i 12 naświetlaczy podczerwieni. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się osiągnąć zamierzony efekt, polegający na tym, że niezależnie z której strony osoba pojawia się pod ekranem, zachodzi z nim interakcja niezależnie od tego czy w przestrzeni pod ekranem jest jasno czy ciemno. Ze względu na wymiary ekranu, a więc ponad 13 metrów długości i prawie 6 metrów szerokości, dużym wyzwaniem było stworzenie autorskich rozwiązań i aplikacji pozwalających na integrację kamer i oprogramowania wyświetlającego treści. 

 

Zdjęcie 2. Instalacja ekranów interaktywnych na suficie w Galerii Kazimierz

 

W 2016 roku IMS S.A. do Centrum Handlowego Blue City w Warszawie dostarczyła imponujący nośnik reklamowy, zapewniający niesamowitą i czytelną opcję prezentowania oferty handlowo-rozrywkowej Centrum. Ekran LED jest jednym z najwyższych ekranów w Polsce. Wysokość ekranu wynosi aż 13,5 m, a szerokość ponad 3 m, co łącznie daje powierzchnię 42 mkw. Nośnik został umieszczony na boku windy w centralnej części Centrum. Dzięki temu prestiżowemu nośnikowi Centrum zyskało nowy i innowacyjny sposób umożliwiający prezentowanie ważnych treści informacyjnych oraz reklamowych. Dla Centrum Blue City dostarczamy rozwiązania w zakresie Digital Signage już od ponad 10 lat, inne wdrożenia to dziewięcioekranowe walle, wayfindery oraz stoły interaktywne.

Zdjęcie 3. Instalacja systemu Digital Signage w Blue City

Umowa w Dubaju

Omawiając 2016 r. warto wspomnieć o zrealizowanej przez IMS r&d umowie w Dubaju. Umowa, mimo że nie była istotna z punktu widzenia przychodów i zysków (jej wartość wyniosła 57 tys. USD), to pokazuje nowe, coraz ciekawsze kierunki rozwoju międzynarodowego Grupy IMS. IMS r&d zrealizowała tę umowę z kontrahentem działającym na rzecz jednego z prestiżowych, światowych deweloperów, który realizował projekt  Dubai Aquarium. IMS r&d w ramach realizacji stworzyła dedykowaną i interaktywną aplikację software’ową zainstalowaną na komputerach z monitorami dotykowymi. Aplikacja opisuje szczegółowo gatunki morskie znajdujące się w 23 akwariach w Dubai Aquarium. Aplikacja napisana została w dwóch wersjach językowych: angielskim i arabskim. Projekt obejmował także dostarczenie sprzętu, na którym aplikacja została uruchomiona - monitorów „all in one” (monitor interaktywny z wbudowanym komputerem) wraz z zainstalowanym podświetleniem LED z tyłu monitora.

Poniższe zdjęcia przedstawiają odebrany przez inwestora i uruchomiony projekt:

   

W strukturze geograficznej przychodów, wciąż dominującym rynkiem zbytu jest rynek krajowy. Tym niemniej, zauważalny jest dość istotny wzrost sprzedaży poza granicami Polski, na innych rynkach europejskich. 

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

Za rok zakończony

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

 Sprzedaż w Polsce

24 192

26 107

30 172

34 716

39 448

40 305

 Sprzedaż zagraniczna

475

832

1 142

2 297

2 553

2 921

Przychody netto ze sprzedaży

24 667

26 939

31 314

37 013

42 001

43 226

Udział procentowy sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży

1,9%

3,1%

3,7%

6,2%

6,1%

6,8%

 

Tabela: Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży zagranicznej w roku 2016 i 2015 

Terytorium

Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.

Za rok zakończony
31 grudnia 2015 r.

Zmiana 2016 vs. 2015

wartościowa

procentowa

240px-Flag_of_Slovakia

Słowacja

1 199

1 190

9

1%

240px-Flag_of_the_Czech_Republic

Czechy

315

434

(119)

(27%)

flagge-deutschland

Niemcy

303

174

129

74%

240px-Flag_of_Hungary

Zjednoczone Emiraty Arabskie

215

-

215

-

flaga-bulgarii

Bułgaria

185

20

165

825%

Węgry 175 219 (44) (20%)

Rumunia

135

159

(24)

(15%)

Austria

80

95

(15)

(16%)

Hiszpania

67

66

1

2%

220px-Civil_Ensign_of_Slovenia

Wielka Brytania

57

-

57

-

czerwono-bialo-czerwone

Chorwacja

55

58

(3)

(5%)

300px-Flag_of_Romania

Szwajcaria

42

30

12

40%

Łotwa

30

28

2

7%

Estonia

16

19

(3)

(16%)

Słowenia

15

29

(14)

(48%)

Litwa

11

8

3

38%

Turcja

2

11

(9)

(82%)

Pozostałe

19

13

6

(46%)

Razem 2 921 2 553 153 6%

Widoczny powyżej spadek wartości sprzedaży zagranicznej w niektórych krajach w 2016 roku w stosunku do roku 2015 wynika głównie z podpisanej przez IMS S.A. w 2015 roku umowy abonamentowej na usługi aroma z polską firmą CCC.eu. (Emitent informował o tym raportem ESPI 59/2015 z 19.11.2015 r.). Umowa ta przesunęła wartość osiąganych przychodów z kategorii „sprzedaż zagraniczna” do kategorii „sprzedaż krajowa”. Wartość realizowanej sprzedaży dla spółek zagranicznych z Grupy CCC przed podpisaniem umowy na 31.12.2015 roku wynosiła 1.089 tys. PLN, podczas gdy na 31.12.2016 r. była to kwota 620 tys. PLN. – spadek w kategorii „sprzedaż zagraniczna” o 469 tys. PLN

 

Wykres: Koszty działalności operacyjnej w latach 2016 – 2015

W 2016 roku, koszty działalności operacyjnej wzrosły w stosunku do 2015 r. o 2.392 tys. PLN (wzrost w ciągu okresu o 7%).

Największy wzrost kosztów dotyczył pozycji: wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz wynagrodzenia. Wykazany na koniec 2016 r. koszt sprzedanych towarów i materiałów (4.217 tys. PLN) jest wyższy od wykazanych przychodów z tytułu sprzedaży towarów i materiałów (3.527 tys. PLN). Nie wynika to z braku rentowności tej sprzedaży, ale z faktu, iż duża część sprzedaży towarów i materiałów (monitory, głośniki itp.) ściśle wiąże się ze sprzedażą usługi instalacji klientowi i trafia w ten sposób do innego segmentu sprzedażowego niż "sprzedaż towarów i materiałów" (np. systemy galeryjne Digital Signage najczęściej sprzedawane są wraz z usługą instalacji i jako całość przychody te trafiają do segmentu “Digital Signage” a nie do “sprzedaży towarów i materiałów"). Ponadto, w koszcie sprzedanych towarów i materiałów wykazywane są olejki zapachowe dostarczane w ramach usług abonamentowych aroma.

Na wzrost kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń w 2016 roku (w stosunku do 2015 roku) najważniejszy wpływ miała realizacja działań, opisanych w opublikowanej 23 maja 2016 r. prognozie Grupy IMS za 2016 rok:

  • zwiększających kluczowe zasoby, tj. zwiększanie personelu w działach handlowych i IT w Grupie IMS. Wzmocnienie potencjału ludzkiego w spółkach Grupy ma na celu zwiększenie zespołów sprzedażowych oraz informatycznych o doświadczonych specjalistów, co powinno umożliwić́ szybszą ekspansję na rynku polskim jak i europejskim. Jest to także niezbędne do ciągłego podnoszenia wysokiej jakości usług świadczonych przez spółki Grupy;
  • komunikacyjno – marketingowych. Grupa znacząco wzmacnia działania komunikacyjne, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy na rynku, co w średnioterminowej perspektywie powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży. Działania te to m.in. szerszy udział w targach i konferencjach branżowych, panele eksperckie, wyższe wydatki reklamowe w internecie i specjalistycznej prasie.

 

Tabela: Wzrost wydatków komunikacyjno-marketingowych oraz wydatków na zwiększenie potencjału ludzkiego w działach handlowych i IT w 2016 r. względem 2015 r. (w tys. PLN)

 

I kwartał 2016 r.

II kwartał 2016 r.

III kwartał 2016 r.

IV kwartał 2016 r.

Łącznie 2016 r.

Wzrost wydatków komunikacyjno-marketingowych

119

318

(59)

(164)

214

Wzrost wydatków na zwiększenie potencjału ludzkiego w działach handlowych i IT

216

54

48

97

415

RAZEM

335

372

(11)

(67)

629

Łączny wpływ ww. wydatków na EBITDA Grupy w 2016 roku wyniósł (-) 629 tys. PLN. Zarząd Emitenta wydatki te postrzega jako inwestycje, niezbędne do wzmacniania pozycji lidera na rynku polskim oraz budowania wartości na rynkach zagranicznych.

Istotny wpływ na poziom kosztów w 2016 roku miało jednorazowe zdarzenie, jakim była odsprzedaż akcji własnych, nabytych wcześniej w ramach skupu akcji własnych, wybranym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS. W wyniku rozliczenia sprzedaży koszty działalności operacyjnej IMS S.A. zostały jednorazowo obciążone kwotą 804 tys. PLN, a koszty dwóch spółek zależnych obciążone zostały wartością 114 tys. PLN. Łączny koszt odsprzedaży akcji własnych dla Grupy Kapitałowej wyniósł 918 tys. PLN. Odsprzedaż 2 mln sztuk akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom, przeprowadzona została w celu zwiększenia więzi kluczowych osób odpowiedzialnych za różne piony funkcjonowania spółek Grupy IMS i stworzenia mechanizmów motywacyjnych dla tych osób. 

Wyliczenie kosztu odsprzedaży akcji własnych

Ze względu na charakter odsprzedaży skupionych akcji własnych, tj. sprzedaż do wybranych menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy IMS w celu zwiększenia więzi tych osób ze spółkami Grupy jak i w celu stworzenia dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla tych osób, Zarząd Emitenta zakwalifikował program odsprzedaży jako płatność w formie akcji, stosownie do MSSF 2. Zgodnie z MSSF 2, Zarząd dokonał wyceny przyznanych uprawnień (opcji) do nabycia akcji. W tym celu wykorzystany został model wyceny opcji Blacka – Scholesa (stosowany do wyceny dwóch wcześniej obowiązujących w Grupie IMS programów motywacyjnych opartych o opcje menedżerskie). Danymi wejściowymi do modelu była przyjęta wartość godziwa 1 akcji na dzień przyznania opcji zakupu wynosząca 2,02 zł (wyliczona jako średni kurs zamknięcia ważony wolumenem z 60 sesji giełdowych na GPW S.A. z okresu 1 grudnia 2015 – 29 lutego 2016 ), cena sprzedaży 1 akcji = 1,62 zł, stopa wolna od ryzyka = 2,5%, oczekiwana zmienność = 2% (wyliczona na bazie kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie 1 grudnia 2015 – 29 lutego 2016).

Koszt, który poniosła Grupa w związku z odsprzedażą 1 (jednej) akcji na opisanych powyżej warunkach, ujęty w wynagrodzeniach (lub usługach obcych, w zależności od formy współpracy z daną osobą uprawnioną do zakupu akcji) w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2016 rok został wyliczony na kwotę 0,42 PLN.

Poniższa tabela prezentuje rozliczenie odsprzedaży akcji własnych Spółki na rzecz menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy IMS. 

Pozycje związane ze sprzedażą akcji własnych na rzecz menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy IMS

Wartości obciążające wynik finansowy

IMS S.A.

Wartości obciążające wynik finansowy

spółek zależnych

Łącznie wartości obciążające wynik finansowy

Grupy Kapitałowej IMS

/w PLN/

/w PLN/

/w PLN/

Koszt odsprzedaży 1.750.000 szt. akcji - 0,42 PLN *1 akcja

(735 000,00)

-

(735 000,00)

Koszt odsprzedaży 250.000 szt. akcji - 0,42 PLN *1 akcja

-

(105 000,00)

(105 000,00)

Koszty pozostałe, w tym:

(69 451,36)

(8 972,50)

(78 423,86)

     Podatek PCC od zakupu akcji

(37 626,00)

(5 375,00)

(43 001,00)

     Opłaty notarialne

(4 289,40)

(360,00)

(4 649,40)

Prowizja domu maklerskiego prowadzącego rachunek     maklerski Spółki

(27 535,96)

(3 237,50)

(30 773,46)

RAZEM

(804 451,36)

(113 972,50)

(918 423,86)

Podatek dochodowy 19%

174 501,00*

-

174 501,00

RAZEM

(629 950,36)

(113 972,50)

(743 922,86)

*Podatek dochodowy rozpoznany wyłącznie w księgach IMS S.A.

 

W poniższej tabeli zaprezentowany został wpływ odsprzedaży akcji własnych wybranym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS na poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za 2016 roku.

 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Okres 12 miesięcy zakończony

31 grudnia 2016 r. – dane zaprezentowane w sprawozdaniu

Ujęcie odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS w wynikach 2016 roku

Okres 12 miesięcy zakończony

31 grudnia 2016 r. po eliminacji wpływu odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS

/w tys. PLN/

/w tys. PLN/

/w tys. PLN/

Przychody netto ze sprzedaży

43 226

-

43 226

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

35 761

(918)

34 843

     Koszty usług obcych

16 748

(273)

16 475

     Koszty wynagrodzeń

6 531

(602)

5 929

     Podatki i opłaty

246

(43)

203

EBIT

7 492

(918)

8 410

EBITDA

(Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)

10 857

(918)

11 775

Zysk brutto

7 114

(918)

8 032

Podatek dochodowy

1 425

(175)

1 600

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

5 722

(744)

6 466