Dywidenda

W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd IMS S.A. biorąc pod uwagę stabilność działalności Grupy Kapitałowej IMS, w szczególności rosnące przychody abonamentowe, bardzo dobry standing finansowy Grupy oraz osiągane zgodnie z założeniami wyniki finansowe, dokonał modyfikacji polityki dywidendowej w ten sposób, że podwyższony został dwukrotnie od roku obrotowego 2016 dolny próg rekomendacji wypłaty dywidendy z dotychczasowych 30% do 60% osiąganego przez Grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Mając na uwadze dobre wyniki finansowe IMS S.A. i całej Grupy Kapitałowej IMS oraz bardzo dobrą sytuację finansową, Zarząd IMS S.A. 11 kwietnia 2017 r. zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 4.019.987,88 PLN, tj. 12 groszy/akcję. Dywidendą za rok 2016 rok objętych będzie 33.499.899 akcji.

W dniu 8 lipca 2016 roku IMS S.A. wypłaciła dywidendę za 2015 rok w wysokości 7.704.976,77 PLN, tj. 23 grosze/akcję. Na wypłatę dywidendy został przeznaczony w całości zysk netto IMS S.A. za 2015 rok (w kwocie 6.396.206,19 PLN), pozostała część natomiast została wypłacona z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dywidendą objętych było 33.499.899 akcji.

Dywidenda wypłacana jest konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania Spółki na rynku publicznym.

 

Tabela: Dywidenda wypłacona za lata 2012 – 2015 i rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2016

Dywidenda

za 2012 rok

za 2013 rok

za 2014 rok

za 2015 rok

za 2016 rok

               wypłacona

wypłacona

wypłacona

wypłacona

rekomendacja Zarządu

wartość w PLN

662 300,72

 1 327 401,44   

2 664 877,04   

7 704 976,77   

4 019 987,88

wartość w groszach na akcję

2

4

8

23

12

liczba akcji objętych dywidendą

33 115 036

33 185 036

33 310 963

33 499 899

33 499 899

zysk netto Grupy IMS przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 252 172

3 681 581

5 505 426

6 888 091

5 721 915

stopa dywidendy

2,11 %

2,23 %

3,33 %

8,75%

3,48 %

Wskaźnik stopy dywidendy wyliczony jako:

Stopa dywidendy = dywidenda w groszach na akcję / cena rynkowa 1 akcji

Przy czym:

  1. Dla dywidendy wypłaconej za lata 2012; 2013; 2014; 2015 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia sesji z dnia podjęcia uchwały przez ZWZ dotyczącej wypłaty dywidendy;
  2. Dla dywidendy zarekomendowanej przez Zarząd Spółki do wypłaty za rok 2016 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia z dnia rekomendacji Zarządu (11.04.2016 roku).