Grupa Kapitałowa IMS


Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej IMS

Grupa Kapitałowa IMS („Grupa”, „Grupa IMS”) zajmuje pozycję lidera polskiego rynku w świadczeniu  wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Tak wysoką pozycję na rynku polskim jak również ekspansję na inne rynki europejskie, Grupa zawdzięcza oferowanym nowoczesnym rozwiązaniom. Działając, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii,  Grupa wykorzystuje techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta.

Grupa IMS dostarcza usługi, które mają na celu wpłynąć na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego:

  • audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio),
  • Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty wideo,  usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage),
  • aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe, dystrybucja sprzętu i olejków zapachowych).

Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów.

Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży, w tym poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży.

Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na:

  • zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów),
  • budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki),
  • zwiększenie sprzedaży.

powrót

Jednostka dominująca

Jednostką dominującą w Grupie IMS jest IMS Spółka Akcyjna (dalej „IMS S.A.”; „Spółka”; „Emitent”). IMS S.A. (wcześniej w okresie kwiecień 2007 r. – czerwiec 2015 r. jako Internet Media Services S.A.) została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Internet Media Services Sp. z o.o., działająca od 2000 r.,  zarejestrowana była w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083234. W dniu 8 marca 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną (Rep. A nr 499/2007). W dniu 10 kwietnia 2007 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną oraz podwyższenie kapitału akcyjnego do wysokości 500 tys. PLN. Kapitał akcyjny Spółki według stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosił 669.997,98 PLN i dzielił się na 33.499.899 akcji o wartości nominalnej 0,02 złotych każda. 

Dane teleadresowe i rejestracyjne na dzień publikacji sprawozdania
Siedziba ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000278240 
Kapitał zakładowy 669.997,98 PLN
NIP 525-22-01-663
REGON 016452416 
Strona www www.ims.fm
Telefon +48 /22/ 870 67 76 
Fax +48 /22/ 870 67 33 

 

powrót

Spółki zależne

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą (poza jednostką dominującą) cztery spółki zależne:

  • IMS r&d sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  • IMS events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  • Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Wykres: Struktura Grupy Kapitałowej IMS

W dniu 4 sierpnia 2016 r. IMS S.A. objęła kontrolny pakiet udziałów (86,4%) w Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Tym samym, od 4 sierpnia 2016 roku, Emitent posiada w swojej grupie kapitałowej nową jednostkę zależną, konsolidowaną metodą pełną. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. zostały zaprezentowane w zakładce Istotne wydarzenia roku 2016.

powrót