Informacje dotyczące segmentów działalności

Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej Grupy IMS prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

 1. która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
 2. której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;
 3. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu jednostki dominującej i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd jednostki dominującej monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów.

Do przychodów segmentu nie zalicza się:

 • zysków nadzwyczajnych;
 • przychodów z tytułu dywidend;
 • pozostałych, niewymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do poszczególnych segmentów nie jest możliwe.

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach danego segmentu dające się zakwalifikować do danego segmentu.

Do kosztów segmentu nie zalicza się:

 • kosztów ogólnych nie dających się zakwalifikować do danego segmentu;
 • strat nadzwyczajnych;
 • pozostałych, niewymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do  danego segmentu nie jest możliwe.

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu.

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

 • Abonamenty audio i wideo;
 • Abonamenty aroma;
 • Usługi reklamowe audio;
 • Digital Signage;
 • Eventy.

Podział dotyczący obszarów geograficznych przeprowadzono opierając się na kryterium lokalizacji geograficznej klientów. Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje podział przychodów ze sprzedaży uwzględniający strukturę geograficzną.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

Za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Polska

40 305 

39 448 

Zagranica

2 921 

2 553 

Przychody netto ze sprzedaży

43 226

42 001

W 2016 roku, jak też w 2015 roku sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekroczyła 10% ogółu sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS.

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dla poszczególnych segmentów działalności (działalność kontynuowana i zaniechana)

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2016 r.

Abonamenty
audio
i wideo

Abonamenty
aroma

Usługi
reklamowe
audio

Digital
Signage

Eventy

Pozostała sprzedaż
(w tym sprzedaż towarów i materiałów)

RAZEM

Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami
konsolidacyjnymi

18 739

5 566

7 417

8 631

3 031

5 547

48 931

% w wartości ogółem

38%

11%

15%

18%

6%

11%

100%

Koszty bezpośrednio
przypisane do segmentów

8 155 

3 019

1 962

3 945

1 828

4 640

23 549

WYNIK NA SEGMENCIE

10 584

2 547

5 455

4 686

1 203

907

25 382

rentowność segmentu

56%

46%

74%

54%

40%

16%

52%

Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów

           

18 195

Eliminacje konsolidacyjne

           

305

EBIT

 

 

 

 

 

 

7 492

Wynik na działalności finansowej

           

(603)

Eliminacje konsolidacyjne

           

225

 

Wynik na działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

7 114

Podatek dochodowy

           

1 425

Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej, w tym:

 

 

 

 

 

 

5 689

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

 

 

 

 

 

5 722

 

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2015 r.

Abonamenty
audio i wideo

Abonamenty
aroma

Usługi
reklamowe
audio

Digital
Signage

Eventy

Pozostała sprzedaż
(w tym sprzedaż towarów i materiałów)

RAZEM

Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi

19 064

4 941 

8 557 

5 839 

3 148 

5 637

49 186 

% w wartości ogółem

39%

10%

17%

16%

6%

11%

100%

Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów

8 529 

2 828 

2 284

4 721 

2 135 

4 946

25 443

WYNIK NA SEGMENCIE

10 535

2 113

6 273

3 118

1013

691

23 743

rentowność segmentu

55%

43%

73%

40%

32%

12%

48%

Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów

           

14 727

Eliminacje konsolidacyjne

           

(185)

EBIT

 

 

 

 

 

 

8 831

Wynik na działalności finansowej

           

2

Eliminacje konsolidacyjne

           

(259)

Wynik na działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

8 574 

Podatek dochodowy

           

1 729

Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej, w tym:

 

 

 

 

 

 

6 845 

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

 

 

 

 

 

6 888 


 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów działalności

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2016 r.

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio

Digital
Signage

Eventy

Wartości nieprzypisane do wskazanych segmentów

RAZEM

Aktywa segmentu sprawozdawczego, w tym:

8 863

4 254

2 343

5 215

899

1 262

22 836

Wartość firmy

545

316

104

1 442

39

-

2 446

Wartości niematerialne

143

-

-

-

-

287

430

Rzeczowe aktywa trwałe

6 084

2 338

-

1 496

178

729

10 825

Należności z tytułu
dostaw i usług

2 091

1 600

2 239

2 277

682

246

9 135

Amortyzacja

1 299

739

27

480

31

789

3 365

Przychody od klientów zewnętrznych

14 829

5 137

7 417

8 631

2 972

4 240

43 226

Przychody z tytułu transakcji między segmentami

3 910

429

-

-

59

1 307

5 705

 

Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2015 r.

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio

Digital
Signage

Eventy

Wartości nieprzypisane do wskazanych segmentów

RAZEM

Aktywa segmentu sprawozdawczego,
w tym:

7 559

4 390

1 515

6 849

778

674

21 765

Wartość firmy

-

-

104

1 442

135

-

1 681

Wartości niematerialne

221

16

27

-

 

-

165

429

Rzeczowe aktywa trwałe

5 943

2 153

-

847

93

352

9 388

Należności z tytułu dostaw i usług

1 395

2 221

1 384

4 560

550

157

10 267

Amortyzacja

1 071

807

32

472

78

697

3 157

Przychody od klientów zewnętrznych tutaj

13 973

4 352

8 557

7 839

3 148

4 132

42 001

Przychody z tytułu transakcji między segmentami

5 091

589

-

-

-

1 505

7 185

powrót