Istotne wydarzenia po zakończeniu roku 2016


Podpisanie listu intencyjnego z Pixel Inspiration Holdings Limited

W dniu 8 marca 2017 r. Emitent podpisał list intencyjny z czteroma udziałowcami spółki Pixel Inspiration Holdings Limited („Pixel”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii posiadającymi łącznie 90% kapitału zakładowego oraz 90% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki oraz z samą spółką Pixel. Strony podpisały list w celu ustalenia warunków, na jakich Emitent odkupiłby od udziałowców Pixel większościowy pakiet udziałów w Pixel, powiększając tym samym Grupę Kapitałową IMS o nowy podmiot. Emitent zobowiązał się w liście do złożenia ramowej oferty nabycia udziałów od udziałowców Pixel w terminie 14 dni od podpisania listu. Ewentualne ustalenie finalnych warunków i zasad nabycia udziałów nastąpiłoby w trybie dalszych negocjacji i ustaleń, m.in. po przeprowadzeniu due diligence Pixel. List intencyjny ważny był przez 30 dni od jego podpisania, jego podpisanie nie stanowiło zobowiązania finansowego dla żadnej ze stron. Potencjalne przejęcie Pixel miało na celu znaczące zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz osiąganych wyników finansowych przez Grupę Kapitałową IMS. Ponadto, w ocenie Emitenta, pozyskanie spółki Pixel mogłoby znacząco zdynamizować międzynarodowy rozwój usług Grupy IMS, w tym umożliwić szerokie dotarcie na rynek brytyjski.

Ostatecznie jednak Spółka nie doszła do porozumienia ws. warunków transakcji z udziałowcami Pixel. Jednocześnie strony nie wykluczyły możliwości powrotu do negocjacji w przyszłości.

Spółka Pixel powstała w 2004 roku i jest agencją Digital Signage rozpoznawaną na rynku brytyjskim i europejskim. Firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań Digital Signage. Pixel dostarcza gotowe rozwiązania dla wielu znanych marek klienckich takich jak: Tesco, L'Oreal, Thomas Cook, Toyota, Links of London, Adecco, AmericanAirlines, Clarks, Giorgio Armani, Heineken, Manchester Airport, Yves Saint Laurent. Spółka świadczy usługi począwszy od projektowania i produkcji kontentów reklamowych, poprzez dostarczanie sprzętu, oprogramowania, instalacje i zarządzanie usługami Digital Signage.

Wyniki finansowe Pixel (nie badane przez audytora) dostarczone przez zarząd Pixel za dwa ostatnie zakończone lata bilansowe, tj. rok 2015 i 2014 przedstawiają się następująco:

/ w mln PLN/

12 miesięcy roku 2015*

12 miesięcy roku 2014*

Przychody

33,3

21,0

EBIT

4,8

3,6

EBITDA

5,1

3,7

Zysk netto

4,0

2,8

 

Stan na 31.12.2015*

Stan na 31.12.2014*

Aktywa trwałe

0,7

0,3

Należności

7,4

3,9

Środki pieniężne

3,2

1,0

Kapitał własny

4,5

1,5

Zobowiązania

7,9

4,5

*zastosowany do przeliczenia kurs średni NBP z 08.03.2017 r.: 1 funt = 4,9651 PLN

powrót