Istotne wydarzenia roku 2016


Zakup udziałów w Mood Factory Sp. z o.o.

W dniu 4 sierpnia 2016 r. IMS S.A. objęła kontrolny pakiet udziałów (86,4%) w Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Tym samym, od 4 sierpnia 2016 roku, Emitent posiada w swojej grupie kapitałowej nową jednostkę zależną, konsolidowaną metodą pełną. Przejęcie Mood Factory to realizacja strategii rozwoju Emitenta, zakładającej wzrost poprzez akwizycje. Nabycie udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. następowało poniżej wymienionymi etapami:

 • 29 lipca 2016 r. Spółka dokonała zakupu 80 udziałów, stanowiących 38,8% kapitału zakładowego i dających prawo do 38,8% głosów na zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę 410.400 PLN. 60 udziałów (29,1% kapitału zakładowego) zostało zakupionych od Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu za kwotę 350.400 PLN (tj. 5.840 PLN za jeden udział), natomiast 20 udziałów (9,7% kapitału zakładowego) Emitent zakupił od Seed Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 60.000 PLN (3.000 PLN za jeden udział);
 • 4 sierpnia 2016 r. Spółka nabyła 98 udziałów, stanowiących 47,6% kapitału zakładowego i dających prawo do 47,6% głosów na zgromadzeniu wspólników od:
  • p. Michała Kornackiego – 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego oraz 22,3% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział);
  • p. Piotra Bielawskiego – 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego oraz 22,3% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział);
  • p. Patryka Wierniuka – 6 udziałów (2,9% kapitału zakładowego oraz 2,9% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 19.800 PLN (3.300 PLN za 1 udział).

Razem IMS S.A. nabyła 178 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o., stanowiących 86,4% kapitału zakładowego i dających prawo do 86,4% głosów na zgromadzeniu wspólników za łączną cenę 687.800 PLN.

Pozostałymi – poza Emitentem - udziałowcami Mood Factory są:

 • p. Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu Emitenta, posiadający 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego oraz 6,8% ogólnej liczby głosów);
 • Nomada Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot powiązany z p. Andrzejem Chajcem, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, posiadający 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego oraz 6,8% ogólnej liczby głosów).

Struktura udziałowców Mood Factory Sp. z o.o. na 26.04.2017 r. (dzień publikacji sprawozdania za rok 2016):

Udziałowiec      Liczba udziałów   Udział %

IMS S.A.

178

86,4%

Nomada Polska Sp. z o.o.

14

6,8%

Dariusz Lichacz

14

6,8%

Kapitał zakładowy Mood Factory na 26.04.2017 r. wynosi 10.300 PLN i dzieli się na 206 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.

Mood Factory Sp. z o.o. to spółka prowadząca od marca 2013 roku działalność abonamentową w zakresie audio i aromamarketingu na krajowych rynkach lokalnych, gdzie grupą klientów docelowych są głównie pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne sieci ww. salonów, sklepów i restauracji (w odróżnieniu od Emitenta, który w swojej dotychczasowej działalności współpracuje głównie z dużymi markami, sieciami FMCG, galeriami handlowymi oraz sieciami hiper- i supermarketów). Przejęcie Mood Factory Sp. z o.o. wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta – wzrostu poprzez akwizycje. Mood Factory działa w najatrakcyjniejszym dla Emitenta, abonamentowym obszarze działalności. Na dzień przejęcia Mood Factory posiadał ponad 300 lokalizacji abonamentowych audio i aroma. Po nabyciu tej spółki, Emitent będzie rozwijał działalność abonamentową w dotychczas obsługiwanym kanale sprzedaży (duże marki, sieci FMCG, galerie handlowe, sieci hiper- i supermarketów) oraz na rynkach lokalnych (głownie pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne sieci ww. salonów, sklepów i restauracji), gdzie operuje Mood Factory. Dzięki przejęciu, Zarząd Emitenta spodziewa się wzrostu tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz dodatkowego wzrostu efektywności w tym segmencie działalności, dzięki obustronnym synergiom oraz doświadczeniom rynkowym Emitenta i Mood Factory Sp. z o.o.

Wcześniejsza współpraca Emitenta z Mood Factory opisana została m.in. w raporcie rocznym Grupy IMS za 2015 rok oraz w Prospekcie Emisyjnym.

Podstawowe dane finansowe Mood Factory Sp. z o.o. za okres 5 miesięcy zakończony 31.12.2016 r. (okres podlegający konsolidacji), 12 miesięcy - zakończony 31.12.2016 r. oraz za 2015 rok, zostały przedstawione w zakładce Pozostałe informacje

powrót

Projekt Funbox - Umowa Inwestycyjna

W dniu 31 maja 2016 r. została podpisana Umowa Inwestycyjna („Umowa”), będąca umową opcji Emitenta na zakup większościowego pakietu udziałów w spółce Laboratorium Projektów Innowacyjnych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („LabPi”). LabPi rozwija projekt “Funbox – mobilna szafa grająca”. Umowa zawarta została pomiędzy Emitentem a panem Jackiem Kwaśniakiem (większościowym udziałowcem i Prezesem LabPi), Epic Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (mniejszościowym udziałowcem LabPi) oraz: panem Michałem Ziemskim i Inlabs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – partnerami biznesowymi p. Jacka Kwaśniaka i LabPi.

Rozwijany przez LabPi projekt Funbox to mobilna aplikacja muzyczna działająca na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami projektu, stworzona przez LabPi aplikacja mobilna ma umożliwiać klientom partnerów handlowych, za określoną opłatą sterowanie znajdującym się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty. W założeniach model biznesowy zakłada rozwój usługi poprzez abonamentowy system sprzedaży do partnerów handlowych Emitenta oraz nowych, pozyskanych w tym celu obiektów handlowych, a także uzyskiwanie przychodów z opłat ponoszonych przez finalnych użytkowników aplikacji Funbox.

Umowa inwestycyjna dotyczy możliwości nabycia przez IMS S.A. co najmniej 70% udziałów (między 70% a 100% udziałów, do wyboru przez Emitenta) w kapitale zakładowym LabPi Sp. z o.o. Emitent może skorzystać z opcji nabycia udziałów przy uwzględnieniu następujących warunków:

 • na 31 marca 2018 r. Usługa Funbox będzie świadczona w co najmniej 250 lokalizacjach abonamentowych (lokalizacja abonamentowa = serwer Funbox zainstalowany w obiekcie partnera handlowego w celu świadczenia przez LabPi usługi),
 • nie wcześniej niż po 31 października 2018 r. oraz nie później niż 31 października 2020 r.

Cena za udziały objęte opcją wyznaczona została jako zysk netto przypadający na nabywane udziały za 12 miesięcy poprzedzające złożenie przez Emitenta oświadczenia o realizacji opcji kupna, wyliczony zgodnie z MSSF i przemnożony przez uzgodniony przez strony mnożnik, a następnie pomniejszony o dług netto LabPi. W przypadku jednak, gdyby ww. zysk netto był równy bądź niższy niż 175 tys. PLN, cena wyliczana będzie jako iloczyn wartości stałej przyjętej przez strony umowy przemnożonej przez nabywany procent kapitału zakładowego i pomniejszony o dług netto LabPi.

Struktura udziałowa LabPi w dniu podpisania umowy przedstawia się następująco: p. Jacek Kwaśniak posiada 98 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.900,00 PLN reprezentujących 98% kapitału zakładowego LabPi i 98% głosów na zgromadzeniu wspólników LabPi; Epic Ventures Sp. z o.o. posiada 2 udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 PLN reprezentujące 2% kapitału zakładowego LabPi i 2% głosów na zgromadzeniu wspólników LabPi. Pan Michał Ziemski oraz Inlabs Sp. z o.o. posiadają uprawnienia do nabycia od p. Jacka Kwaśniaka odpowiednio 22% i 25% udziałów w kapitale zakładowym LabPi w okresie do 31 grudnia 2016 r. Realizacja uprawnienia możliwa jest wyłącznie za zgodą IMS S.A. uwarunkowaną przyjęciem przez nowych udziałowców zobowiązania do sprzedaży na rzecz IMS udziałów po cenie i przy spełnieniu warunków opisanych powyżej.

Celem zabezpieczenia interesu Emitenta Umowa zawiera kwoty gwarancyjne do zapłaty na rzecz Emitenta, którym może podlegać p. Jacek Kwaśniak. Większość tych kwot z punktu widzenia Emitenta jest nieistotna; są istotne z punktu widzenia drugiej strony Umowy. Najważniejszym zabezpieczeniem interesów IMS S.A. jest:

 • kwota gwarancyjna w wysokości 1.000.000,00 PLN, której podlega p. Jacek Kwaśniak w przypadku zmiany umowy spółki LabPi, w szczególności w zakresie ustalenia kwalifikowanej większości głosów dla zmiany umowy Spółki oraz przyznania udziałowcom jakichkolwiek uprawnień osobistych;
 • kwota gwarancyjna w wysokości 1.000.000,00 PLN, której podlega p. Jacek Kwaśniak, zabezpieczająca brak możliwości zbycia lub obciążenia przez p. Jacka Kwaśniaka oraz Epic Ventures Sp. z o.o. na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej udziałów w LabPi w okresie do 31 października 2020 roku, bez uzyskania wcześniejszej zgody IMS.

W celu zabezpieczenia zapłaty tej kwoty gwarancyjnej, p. Jacek Kwaśniak ustanowił na rzecz IMS zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach posiadanych w LabPi, zgodnie z umową zastawu rejestrowego, podpisaną 31 maja 2016 r.

W umowie zawarte są również kwoty gwarancyjne, którym może podlegać Emitent, w wysokości nie większej niż 200.000,00 PLN pojedyncza kwota gwarancyjna.

Także 31 maja 2016 r. zawarta została Umowa o Współpracy w ramach Projektu „Funbox”. Stronami umowy są Emitent, LabPi i p. Jacek Kwaśniak. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Emitentem i LabPi w zakresie świadczenia Usługi Funbox na rzecz obecnych klientów Emitenta i nowych, pozyskanych w wyniku współpracy stron klientów. Umowa została zawarta na czas określony do 31 marca 2018 roku. W przypadku, jeżeli żadna ze stron do 28 lutego 2018 roku nie powiadomi pozostałych stron o braku woli jej kontynuowania, umowa staje się umową na czas nieokreślony. Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunków ani terminów. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Celem współpracy z LabPi i ewentualnego przejęcia LabPi w przyszłości jest poszerzenie rodzaju usług audio świadczonych przez Grupę IMS oraz zwiększenie liczby klientów, w szczególności lokalizacji abonamentowych. W średnioterminowej perspektywie, przy powodzeniu przedsięwzięcia, przełożyć się to powinno na wzrost przychodów i zysków Grupy Emitenta w najbardziej stabilnym, abonamentowym obszarze działalności.

powrót

Podpisanie znaczącej umowy abonamentowej z Grupą ORSAY

W dniu 31 marca 2016 roku Zarząd IMS S.A. poinformował komunikatem bieżącym ESPI 21/2016 o podpisaniu umowy o współpracy z jedenastoma spółkami należącymi do międzynarodowej Grupy ORSAY (data rozpoczęcia obowiązywania Umowy to 01.07.2016 r.). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta abonamentowych usług audiomarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych). Umowa została zawarta na okres 3 lat. Po upływie trzech lat Umowa ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok o ile żadna ze stron Umowy nie powiadomi drugiej strony najpóźniej na 90 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy o braku woli jej przedłużenia. Szacowana wartość Umowy w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.871 tys. PLN. Wynagrodzenie umowne ustalone zostało w walucie EUR, a dla potrzeb ustalenia szacowanej wartości umowy w okresie 3 lat przyjęto średni kurs EUR/PLN z 30 marca 2016 r. W ramach powyższej Umowy IMS S.A. będzie świadczyć usługi w 11 krajach Europy, tj. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz Rumunii. Niniejsza Umowa w istotny sposób rozszerzy zakres świadczonych usług przez IMS S.A. na rynkach europejskich oraz zwiększy rozpoznawalność marki IMS w Europie. Przyczyni się tym samym do ekspansji usług Spółki w Europie, co jest jednym z celów strategicznych Emitenta. IMS S.A. współpracowała z Grupą ORSAY od 2011 roku, na znacząco mniejszą skalę. Ostatnia umowa handlowa na podstawie której odbywa się współpraca pomiędzy Emitentem i Grupą ORSAY została podpisana 31 maja 2013 roku i dotyczy świadczenia przez Emitenta usług audiomarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych) w pięciu spółkach należących do Grupy ORSAY w pięciu krajach (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia). Obroty handlowe w okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. z tytułu tej umowy wyniosły 164 tys. PLN. Umowa ta od 1 lipca 2016 roku została zastąpiona Umową podpisaną 31.03.2016 r. Obroty handlowe w okresie 01.07.2016 r. – 31.12.2016 r. z tytułu nowej umowy wyniosły 305 tys. PLN.

powrót

Odsprzedaż akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS

W dniu 14 marca 2016 roku Zarząd IMS S.A. podjął decyzji o przeznaczeniu części nabytych w ramach Programu Skupu akcji, tj. akcje w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do dalszej odsprzedaży na rzecz kluczowych z punktu widzenia Grupy IMS osób, wskazanych przez Zarząd Spółki (“Osoby Uprawnione”). Decyzja Zarządu została podjęta na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z 1 grudnia 2015 roku. Zbywanie akcji nabytych w ramach Programu Skupu nie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2013.1382 z 26.11.2013 r. z późn. zmianami). Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć ww. akcje do sprzedaży dla osób o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS w celu zwiększenia więzi tych osób ze Spółką oraz mając na względzie stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla tych osób, co powinno skutkować polepszeniem wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową IMS w kolejnych latach, a w efekcie powinno prowadzić do wzrostu wartości akcji Spółki. Wyżej wymienione akcje zostały skierowane do następujących grup osób powiązanych ze Spółką lub innymi spółkami Grupy Kapitałowej IMS: członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS, zatrudnieni lub świadczący usługi w tych spółkach na podstawie stosunku służbowego. Przez stosunek służbowy rozumie się świadczenie pracy lub usług na rzecz spółek Grupy Kapitałowej IMS na podstawie dowolnego stosunku prawnego (w szczególności: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski, umowa o współpracy), w tym obejmującego sprawowanie funkcji w Zarządzie jednej lub kilku spółek Grupy Kapitałowej IMS oraz zasiadanie w Radzie Nadzorczej IMS S.A. Szczegółowa lista osób, do których zostało skierowane zaproszenie do składania ofert nabycia akcji, została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki.

Cena za akcje zbywane przez Spółkę, wynosiła 1,62 złote za 1 (jedną) akcję. Cena ta wyliczona została w oparciu o średni kurs zamknięcia ważony wolumenem z 60 sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 1 grudnia 2015 r. – 29 lutego 2016 r. (tj. z okresu trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc podjęcia uchwały Zarządu w sprawie propozycji warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu) oraz zastosowane wobec tego kursu dyskonto w wysokości 20%. Zbywanie akcji przez Spółkę na rzecz Osób Uprawnionych zostało zrealizowane w okresie od 9 czerwca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku w trybie transakcji pozasesyjnych. Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży akcji było pozostawanie przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym lub pełnienie funkcji w organie Spółki lub innych spółek Grupy Kapitałowej IMS w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną do niezbywania nabytych akcji przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji. Osoba Uprawniona w ramach obowiązywania zakazu zbywania akcji („Lock - up”) i w okresie jego trwania jest zobowiązana na żądanie Zarządu Spółki do przedstawienia Spółce zaświadczenia wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, na którym zdeponowane są akcje, potwierdzającego ilość akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną według stanu na dzień wystawienia tego zaświadczenia. Naruszenie przez Osobę Uprawnioną zakazu zbywania nabytych akcji będzie uprawniało Spółkę do żądania zapłaty przez Osobę Uprawnioną kary umownej w wysokości 50 % wartości łącznej ceny sprzedaży akcji za jaką Osoba Uprawniona nabyła akcje od Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży akcji na kolejny skup akcji własnych. Przy czym akcje skupione w ewentualnym kolejnym skupie, nie będą rekomendowane przez Zarząd do odsprzedaży menedżerom, pracownikom, współpracownikom ani osobom zasiadającym w organach Spółki. Powyższa propozycja warunków odsprzedaży akcji, stosownie do uchwały nr 6 NWZ Spółki z 1 grudnia 2015 roku, 15 marca 2016 roku została zaopiniowana – pozytywnie - przez Radę Nadzorczą Spółki. W związku z tym 15 marca 2016 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości Uchwałę nr 1 Zarządu w sprawie ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu. Uchwała powyższa stanowi załącznik do raportu ESPI 19/2016 z 15.03.2016 r.

 

W dniu 21 czerwca 2016 roku została podpisana ostatnia umowa odsprzedaży akcji własnych z osobą uprawnioną i tym samym został zakończony proces całej odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom. Spółka podpisała i rozliczyła umowy sprzedaży łącznie 2.000.000 sztuk akcji (wszystkie przeznaczone do odsprzedaży akcje), których wartość nominalna wynosi 40.000,00 (czterdzieści tysięcy złotych i 00/100). Akcje te stanowią 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2.000.000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów).

Podsumowując odsprzedaż akcji własnych Spółki, poniżej przedstawione zostało zbiorcze zestawienie dokonanych transakcji sprzedaży akcji własnych na rzecz osób uprawnionych:

 • Członkowie Zarządu Emitenta nabyli łącznie 860.000 akcji, tj. 43% wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia. Akcje te stanowią łącznie 2,55% kapitału zakładowego i uprawniają do 2,55% głosów na WZ;
 • Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nabyli łącznie 545.000 akcji, tj. 27,2% wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia. Akcje te stanowią łącznie 1,62% kapitału zakładowego i uprawniają do 1,62% głosów na WZ;
 • Pozostali menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS nabyli łącznie 595.000 akcji, tj. 29,8% wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia. Akcje te stanowią łącznie 1,77% kapitału zakładowego i uprawniają do 1,77% głosów na WZ.

Na nabycie akcji osoby uprawnione wydały łącznie 3.240.000 PLN.

Szczegółowe rozliczenie sprzedaży akcji własnych Spółki oraz poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego IMS, które zostały obciążone w wyniku odsprzedaży akcji własnych na rzecz menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy IMS zostało zaprezentowane w zakładce Dane finansowe.

powrót

Odsprzedaż akcji własnych, nabytych w ramach Programu Skupu, funduszowi inwestycyjnemu

W dniu 25 maja 2016 roku Zarząd IMS S.A. podjął uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania akcji własnych w ilości 786.220 sztuk (stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 786.220 głosów (2,34%) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu) nabytych w ramach II transzy Programu Skupu przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta 7 grudnia 2015 roku. Przedmiotowe akcje Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi. W dniu 8 czerwca 2016 r. Spółka doszła do porozumienia z funduszem inwestycyjnym ws. zakupu przez ten podmiot całego pakietu akcji przeznaczonych do sprzedaży zewnętrznemu podmiotowi. Strony ustaliły cenę sprzedaży jednej akcji jako średnią z cen zamknięcia ważoną wolumenem obrotów z sesji giełdowych w okresie 1 marca – 31 maja 2016 r. (trzy pełne miesiące kalendarzowe). Tak obliczona cena wyniosła 2,47 zł (dwa złote i czterdzieści siedem groszy) za akcję. Stosownie do uchwały nr 6 NWZ Akcjonariuszy z 1 grudnia 2015 roku, Zarząd przedstawił ustalone wstępne warunki transakcji do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i 8 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ustaloną przez Zarząd cenę oraz ilość akcji własnych mających być przedmiotem odsprzedaży. Transakcja zrealizowana została 10 czerwca 2016 r. jako transakcja pakietowa, z rozliczeniem na 14 czerwca 2016 r. (“D+2”). Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wyniosła 15.724,40 zł (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery i 40/100). 

Poniższa tabela prezentuje rozliczenie sprzedaży akcji własnych Spółki na rzecz funduszu inwestycyjnego. Cała transakcja zgodnie z MSR 32 ujęta została w kapitałach własnych.

Pozycje związane ze sprzedażą akcji własnych na rzecz funduszu inwestycyjnego Wydatki i wpływy Wartości ujęte w kapitale zapasowym
/w PLN/ /w PLN/
Zakup 786.220 szt. akcji po 2,15 PLN w ramach skupu akcji (1 690 373,00) (1 690 373,00)
Sprzedaż 786.220 szt. akcji po 2,47 PLN 1 941 963,40 1 941 963,40
Koszty pozostałe, w tym:  (63 578,69) (63 578,69)
     Usługi doradztwa (34 440,00) (34 440,00)
     Podatek PCC od zakupu akcji (16 904,00) (16 904,00)
     Opłaty notarialne (6 603,00) (6 603,00)
Prowizja domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski Spółki (5 631,69) (5 631,69)
RAZEM 188 011,71 188 011,71
Podatek dochodowy 19%   (35 723,00)
Wpływ na kapitał własny   152 288,71

powrót

Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego roku

Decydujący wpływ na wyniki Grupy w perspektywie co najmniej najbliższego roku będzie miała realizacja strategii rozwoju .  Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 1. Tempo wzrostu ilości lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma;
 2. Akwizycje mające na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego;
 3. Ekspansję na rynkach zagranicznych;
 4. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych, zależne w dość istotnym stopniu od ogólnej koniunktury gospodarczej i budżetów reklamodawców;
 5. Pozyskiwanie nowych, dotychczas nieobsługiwanych segmentów rynku;
 6. Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług;
 7. Wprowadzanie nowych urządzeń technologicznych takich jak: Systemy Lokalizator, Rabatomat i TCadvert; Interaktywna Strefa Zabaw i Wypoczynku; Fotobudka (SelfiePhotoBox);
 8. Korzyści płynące ze zwiększenia potencjału ludzkiego w działach handlowych i IT;
 9. Efekty działań komunikacyjno-marketingowych.

powrót

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2016 roku

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę Kapitałową w 2016 roku:

 1. W marcu 2016 IMS S.A. otrzymała wyróżnienie w XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2015 – rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2012 - 2014.

Zaznaczyć należy także, że IMS S.A. została wyróżniona również w XVII Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2016. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 14 marca 2017 roku.    

 1. W marcu 2016 IMS r&d sp. z o.o. otrzymała tytuł Geparda Biznesu. Jest to Ranking przeprowadzany wśród najdynamiczniejszych przedsiębiorstw w Polsce przez Instytut Europejskiego Biznesu we współpracy z dwiema wywiadowniami handlowymi: InfoCredit i Bisnode. Do analizy w tej edycji przyjęto i weryfikowano wyniki w okresie marzec 2014 – marzec 2016.
 2. W październiku 2016 roku IMS S.A. otrzymała prestiżowe wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie. Konkurs jest organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z KNF oraz czołowymi firmami audytorskimi. Raport IMS został wysoko oceniony pod względem merytorycznym przez kapitułę konkursu. Celem konkursu, który odbywa się już od 11 lat, jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Gala finałowa odbyła się 20 października w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

powrót