Pozostałe informacje


 

Transakcje z podmiotami powiązanymi                                            

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych.

Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi po wyeliminowaniu transakcji i sald wewnątrz Grupy Kapitałowej IMS.

Mood Factory Sp. z o.o. - spółka zależna od 04.08.2016 r.; do 04.08.2016 r. powiązanie osobowe przez trzech Członków Zarządu IMS S.A. będących udziałowcami Mood Factory Sp. z o.o.

okres 7 miesięcy zakończony 31.07.2016 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Zakup od IMS S.A.

135

-

-

Zakup od IMS r&d sp. z o.o.

8

-

-

Pożyczka otrzymana od IMS S.A.

-

-

300

Odsetki od pożyczki z IMS S.A.

10

-

-

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Zakup od IMS S.A.

272

-

38

Zakup od IMS r&d sp. z o.o.

88

-

47

Pożyczka otrzymana od IMS S.A. 300 - 300
Odsetki od pożyczki z IMS S.A. 4 - 2

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych powiązanie osobowe przez Członka Rady Nadzorczej IMS zasiadającego jednocześnie
we władzach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Sprzedaż do IMS S.A. 21 - -

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 roku

Obroty Należności Zobowiązania
Sprzedaż do IMS S.A. 21 - -

Music Channels Sp. z o.o. – powiązanie osobowe przez trzech członków Zarządu IMS będących pośrednio (przez inną spółkę) udziałowcami Music Channels Sp. z o.o. w likwidacji

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Zakup od IMS S.A. 4

-

1

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015 roku

Obroty Należności Zobowiązania

Zakup od IMS S.A.

5

-

-

Zakup od IMS events sp. z o.o. 9 - -

powrót

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje 

Poręczenia udzielone przez IMS S.A. w związku z zaciągnięciem zobowiązania przez spółki zależne

W grudniu 2016 roku Spółka udzieliła poręczenia (przystąpiła do długu) IMS r&d sp. z o.o. dotyczącego udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. na rzecz IMS r&d sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach powyższej umowy obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 1.500 tys. PLN. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tej umowy to 22.11.2029 roku.

Na 31 grudnia 2016 roku aktywne pozostaje poręczenie wekslowe do kwoty 200 tys. PLN udzielone w 2014 roku przez IMS S.A. na rzecz IMS events sp. z o.o. w umowie faktoringowej jaką IMS events sp. z o.o. zawarła z ING Commercial Finance Polska S.A. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tego poręczenia to 12 lutego 2018 roku.

Udzielone gwarancje

W okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. spółki Grupy Kapitałowej udzieliły poniższych gwarancji:

 1. W marcu 2016 r. na zlecenie IMS r&d sp. z o.o. wystawiona została przez ING Bank Śląski S.A.  gwarancja bankowa na rzecz Izby Celnej w Łodzi stanowiąca zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO. Gwarancja została udzielona maksymalnie do wysokości 60 tys. PLN i obowiązywała do 10 grudnia 2016 roku.
 2. W marcu 2016 r. na zlecenie IMS r&d sp. z o.o. wystawiona została przez ING Bank Śląski S.A. gwarancja bankowa na rzecz jednego kontrahenta IMS r&d stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych. Gwarancja została udzielona maksymalnie do wysokości 132 tys. PLN i obowiązuje do 14 marca 2017 roku.
 3. W kwietniu 2016 r. na zlecenie IMS r&d sp. z o.o. wystawione zostały przez ING Bank Śląski S.A. dwie gwarancje bankowe na rzecz Izby Celnej w Łodzi stanowiące zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO. Gwarancje zostały udzielone maksymalnie do wysokości łącznie 271 tys. PLN i obowiązują od 5 maja i 2 czerwca 2016 r. do 10 i 16 lutego 2017 roku.
 4. W lipcu 2016 r. na zlecenie IMS r&d sp. z o.o. wystawione zostały przez ING Bank Śląski S.A. dwie gwarancje bankowe na rzecz Izby Celnej w Łodzi stanowiące zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO. Gwarancje zostały udzielone maksymalnie do wysokości łącznie 119 tys. PLN i obowiązują od 1 i 2 września 2016 r. do 10 i 14 maja 2017 roku.
 5. W sierpniu 2016 roku na zlecenie IMS S.A. wystawione zostały przez ING Bank Śląski S.A. dwie gwarancje bankowe na rzecz dwóch kontrahentów Spółki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych przez IMS S.A. Gwarancje zostały udzielone do łącznej wysokości 100 tys. PLN i obie obowiązują do 30 czerwca 2019 roku.
 6. We wrześniu 2016 r. na zlecenie IMS r&d sp. z o.o. wystawiona została przez ING Bank Śląski S.A. gwarancja bankowa na rzecz Izby Celnej w Łodzi stanowiąca zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO. Gwarancja została udzielona maksymalnie do wysokości 85 tys. PLN i obowiązuje od 3 listopada 2016 roku do 13 lipca 2017 roku.
 7. W grudniu 2016 r. na zlecenie IMS r&d sp. z o.o. wystawiona została przez ING Bank Śląski S.A. gwarancja bankowa na rzecz Izby Celnej w Łodzi stanowiąca zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej dla centrów handlowych w ramach projektu Rebate CEO. Gwarancja została udzielona maksymalnie do wysokości 255 tys. PLN i obowiązuje od 1 marca 2017 r. do 28 stycznia 2018 roku. 

Na 31 grudnia 2016 roku aktywne pozostają dwie gwarancje bankowe udzielone w kwietniu 2015 r. na zlecenie IMS S.A. a wystawione przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz jednego kontrahenta Spółki. Gwarancje stanowią zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych przez IMS. Gwarancje zostały udzielone maksymalnie do wysokości łącznej 100 tys. PLN i obowiązują do 9 marca 2018 roku.

Poza ww. poręczeniami i gwarancjami Grupa IMS w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. nie udzieliła ani nie otrzymała poręczeń i gwarancji od jednostek powiązanych jak i od jednostek zewnętrznych oraz na dzień bilansowy nie posiada innych istotnych pozycji pozabilansowych.

Na 26.04.2017 r. (dzień publikacji sprawozdania za 2016 rok) wystawione zostały poniższe gwarancje:

 1. na zlecenie IMS S.A. wystawiona została przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz kontrahenta Spółki gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie wykonania umowy najmu powierzchni w Galerii przez IMS S.A. Gwarancja została udzielona do wysokości 25 tys. PLN i obowiązuje do 4 listopada 2017 roku.
 2. na zlecenie IMS S.A. wystawiona została przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz  kontrahenta Spółki gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy handlowej. Gwarancja została udzielona do wysokości 298 tys. PLN i obowiązuje do 14.05.2017 roku. Całkowita kwota gwarancji podlega automatycznej redukcji w dniu 27.04.2017 r. do kwoty 199 tys. PLN, a w dniu 04.05.2017 r. do kwoty 99 tys. PLN.

powrót

Sprawy sądowe

Na 31.12.2016 roku jak i na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania w Grupie Kapitałowej IMS nie wystąpiły postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej o wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Na dzień bilansowy 31.12.2016 roku Grupa prowadziła około czterdziestu spraw sądowych i spraw komorniczo-egzekucyjnych, których przedmiotem były należności handlowe. Sprawy te dotyczą głównie roku 2015 i lat wcześniejszych. Wartość brutto tych należności wynosiła 369 tys. PLN i w całości objęta była odpisem aktualizującym, z czego w roku 2016 odpisu dokonano na łączną wartość 55 tys. PLN. Na dzień bilansowy 31.12.2016 roku jak i na dzień publikacji sprawozdania przeciw spółkom Grupy Kapitałowej nie są prowadzone żadne istotne sprawy sądowe.

powrót

Opis znaczących postanowień umów leasingowych aktywnych na dzień 31.12.2016 roku

Leasingodawca

Liczba podpisanych umów

Przedmiot

Waluta umowy

Wartość początkowa netto przedmiotu leasingu

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tytułu leasingu na 31.12.2016 r.

Warunki przedłużenia umowy

Zabezpieczenie

IMS S.A.

ING Lease (Polska)
Sp. z o.o.

38

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; samochody

PLN

6 740

4 584

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

Millennium Leasing Sp. z o.o.

9

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; samochody

PLN

1 272

1 118

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

Pekao Leasing
Sp. z o.o.

8

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu

PLN

1 382

832

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

Mercedes-Benz Leasing Polska
Sp. z o.o.

1

Samochód osobowy

PLN

269

158

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

BGŻ Leasing
Sp. z o.o.

1

Sprzęt IT

PLN

34

30

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

ORIX Polska S.A.

1

Samochód osobowy

PLN

197

27

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

RAZEM IMS S.A.

 

9 894

6 749

   

 

Leasingodawca

Liczba podpisanych umów

Przedmiot

Waluta umowy

Wartość początkowa netto przedmiotu leasingu

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tytułu leasingu na 31.12.2016 r.

Warunki przedłużenia umowy

Zabezpieczenie

IMS r&d sp. z o.o.

ING Lease (Polska)
Sp. z o.o.

3

Samochód osobowy, Standy multimedialne, sprzęt IT

PLN

306

255

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

Getin Leasing Spółka Akcyjna
S.K.A.

2

Samochody osobowe

PLN

91

6

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

RAZEM IMS r&d sp. z o.o.

 

397

261

   

VMS Sp. z o.o.

ING Lease (Polska)
Sp. z o.o.

1

Samochód osobowy

PLN

86

7

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

RAZEM VMS Sp. z o.o.

 

86

7

   

IMS events sp. z o.o.

ING Lease (Polska)
Sp. z o.o.

1

Samochód ciężarowy

PLN

106

101

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

Raiffeisen Leasing
Sp. z o.o.

1

Samochód osobowy

PLN

112

13

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

RAZEM IMS events sp. z o.o.

 

218

114

   

Razem Grupa IMS

 

10 595

7 131

 

 

powrót

Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego                                        

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego został wybrany przez Radę Nadzorczą IMS S.A. uchwałą nr 11 z 5 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 i 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 i 2016 rok, jak również dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2015-2016. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w wyżej wymienionych okresach została wybrana firma Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Umowę podpisano 20 maja 2015 r. na czas określony, niezbędny do wykonania badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Łączna wysokość wynagrodzenia wynosi:

 • za badanie sprawozdania jednostkowego za 2016 rok - 14 tys. PLN netto (za 2015 rok – 14 tys. PLN);
 • za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2016 rok - 8 tys. PLN netto (za 2015 rok – 8 tys. PLN);
 • za przeprowadzenie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy – po 5 tys. PLN za każdy z dwóch przeglądów.

W 2015 roku Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. otrzymała wynagrodzenie z tytułu przeprowadzonej na rzecz IMS S.A. usługi due diligence na kwotę 6 tys. PLN. Dodatkowo w 2015 roku IMS S.A. z firmą Baker Tilly Poland Tax Advisor Sp. z o.o. (Spółki Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. oraz Baker Tilly Poland Tax Advisor Sp. z o.o. należą do grupy Baker Tilly International) zrealizowała umowę dotyczącą doradztwa w opracowaniu dokumentacji cen transferowych o wartości 32 tys. PLN.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku firma Baker Tilly dołączyła do sieci Crowe Horwath International i spółka Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Poland Audit Services Sp. z o.o.

powrót