Prognozy

Stanowisko Emitenta odnośnie opublikowanych prognoz na 2016 rok

W dniu 23 maja 2016 roku Spółka opublikowała cele średnioterminowe Grupy Kapitałowej IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognozę finansową na rok 2016. W dniu 16 listopada 2016 r. Zarząd Emitenta opublikował korektę prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na rok 2016 (ESPI nr 67/2016 z 16 listopada 2016 r.). Po zakończeniu roku 2016, Emitent raportem ESPI 8/2017 z 14.03.2017 r. opublikował szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok, istotnie wyższe od skorygowanej prognozy. Wyższe od skorygowanej prognozy szacunkowe wyniki za 2016 rok to głównie efekt znacząco wyższych od spodziewanych przychodów reklamowych w miesiącu grudniu. W grudniu 2016 r. IMS S.A. wypracowała najwyższe w swojej historii przychody reklamowe. Wyniosły one 2,75 mln zł. Wynik szczególnie zasługujący na uwagę, zwłaszcza w kontekście bardzo przeciętnych w przychodach reklamowych pierwszych jedenastu miesięcy 2016 roku, co było przyczyną wcześniejszej korekty prognozy opublikowanej wspomnianym wyżej raportem ESPI nr 67/2016. Dla porównania, sprzedaż usług reklamowych audio i Digital Signage łącznie w dotychczas rekordowym grudniu 2015 r. wyniosła 2,41 mln zł, natomiast średnia z miesiąca grudnia w latach 2013 – 2015 wynosi 1,98 mln zł.

Przychody reklamowe audio i Digital Signage są najbardziej zmienne i podatne na wahania koniunktury. Podlegają one także sezonowości, gdzie najwyższa sprzedaż występuje w IV kwartale, w szczególności w miesiącu grudniu, co jest związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz końcem roku obrotowego w większości firm i wykorzystywaniem budżetów reklamowych w wielu z nich.

Zestawienie przedstawiające realizację skorygowanej prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok (w mln PLN):

  Wyniki 2016  Skorygowana Prognoza 2016  % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 43,2 42,5 102%
EBIT 7,5  6,3 119%
EBITDA 10,9 9,6 113%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 5,7 5,0 115%

Zarząd Emitenta podtrzymuje opublikowane raportem ESPI nr 27/2016 prognozy średnioterminowe na lata 2017 – 2019. W ocenie Zarządu niższe od oczekiwanych w roku 2016 przychody z tytułu usług reklamowych to jednorazowe wydarzenie niestanowiące trwałego trendu i nie będące mieć istotnego wpływu na wyniki w przyszłych okresach, w dużej mierze dzięki stale rosnącej liczbie lokalizacji abonamentowych. Zarząd Emitenta wskazuje, że podobna sytuacja (korekta prognoz) miała miejsce w roku 2012. Raportem EBI nr 19/2012 z 9 listopada 2012 roku Spółka skorygowała prognozy na 2012 rok także z powodu słabszych od oczekiwań przychodów reklamowych. Nie przeszkodziło to jednak w dynamicznym wzroście przychodów i zysków Grupy IMS w latach 2013 – 2015 oraz realizacji bądź przekraczania prognoz wyników publikowanych na każde z tych lat.

Zarząd Emitenta podtrzymuje także realizację polityki dywidendowej obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Publikacja i realizacja przez Grupę prognoz finansowych jest dowodem zgodnego z planami rozwoju, stabilności, mocnych fundamentów prowadzonej działalności a także przejrzystości i przewidywalności dla inwestorów.