Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 


Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

 Nota

 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2015 r.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

 

43 437

42 126

Przychody netto ze sprzedaży

3.2

43 226 

42 001 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

  241 -

Zmiana stanu produktów

 

(30)

125

Koszty działalności operacyjnej

 

35 761

33 369 

Amortyzacja

 

3 365

3 157

Zużycie materiałów i energii

 

3 741

4 266

Usługi obce

 

16 748

16 468

Podatki i opłaty

 

246

215

Wynagrodzenia

 

6 531

5 171

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

525

506

Pozostałe koszty rodzajowe

 

388

546

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

4 217

3 040

Zysk na sprzedaży

 

7 676

8 757

Pozostałe przychody operacyjne

3.3

266

289

Pozostałe koszty operacyjne

3.3

450

215

Zysk na działalności operacyjnej

 

7 492

8 831

Przychody finansowe

3.4

90

190

Koszty finansowe

3.4

468

447

Zysk brutto

 

7 114

8 574

Podatek dochodowy

3.5

1 425

1 729

Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej

 

5 689

6 845

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

5 722

6 888

Strata netto przypisana udziałowcom niekontrolującym

 

(33)

(43)

Pozostałe całkowite dochody netto

 

(26)

-

              Pozostałe całkowite dochody, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych   (32) -
       Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych   (6) -

Całkowite dochody ogółem

 

5 663

6 845

Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej

 

5 696

6 888

Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom niekontrolującym

 

(33)

(43)

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję)

 

 

 

Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję)

3.1

18

21

Rozwodniony zysk na akcję (gr na akcję)

3.1

18

21

 powrót

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

 

 Nota

 Stan na 31 grudnia 2016 r.

 Stan na 31 grudnia 2015 r.

Aktywa trwałe

  

14 116

12 374

Wartość firmy 

4.1

2 446

1 681

Wartości niematerialne

4.2

430

429

Rzeczowe aktywa trwałe

4.3

10 825

9 388

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

4.3

-

10

Aktywa finansowe długoterminowe

 

-

300

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

4.4

407

500

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

4.8

8

66

Aktywa obrotowe

 

19 245

17 914

Zapasy

4.5

2 083

1 717

Należności z tytułu dostaw i usług

4.6

9 135

10 267

Należności pozostałe

4.6

122

179

Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego

4.6

400

19

Nadpłaty z tytułu pozostałych podatków

4.6

-

5

Aktywa finansowe krótkoterminowe

 

-

2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4.7

6 856

5 330

Rozliczenia międzyokresowe

4.8

649

395

Aktywa razem

 

33 361

30 288

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

 Nota

 Stan na 31 grudnia 2016 r.

 Stan na 31 grudnia 2015 r.

 KAPITAŁ WŁASNY

 

 

 

 Kapitał podstawowy

4.12

670

673

 Kapitał zapasowy 

4.13

7 939

3 470

 Kapitał rezerwowy–środki na nabycie akcji własnych

4.14

2 000

6 387

 Akcje własne

4.15

-   

(4 692)  

 Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę 
dywidendy w przyszłych okresach

4.16

2 552

3 861

 Zysk netto

 

5 722

6 888

 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

18 883

16 587

 Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

4.17

(55)

4

 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

 

18 828 

16 591

 ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

 Zobowiązania długoterminowe

 

5 757

3 899 

 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.19

5 176

3 527

 Zobowiązania pozostałe

4.23

-

116

 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

4.4

566

247

 Rezerwy długoterminowe

4.20

15

9

 Zobowiązania krótkoterminowe

 

8 776

9 798

 Kredyty i pożyczki

4.21

11

-

 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.19

1 955

1 482

 Zobowiązania z tytułu faktoringu

4.22

269

202

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

4.23

4 799

4 734

 Rozliczenia międzyokresowe bierne

4.24

1 086

1 975

 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

4.25

-

848

 Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków

4.25

453

298

 Przychody przyszłych okresów

4.26

4

134

 Rezerwy krótkoterminowe

4.27

199

125

 Zobowiązania razem

 

14 533

13 697

 Pasywa razem

 

33 361

30 288

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. 

 

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy

Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych

Akcje własne

Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach

Zyski zatrzymane

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

Kapitał własny

Noty

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

 

 

4.17.

 

Stan na 1 stycznia 2015 roku

678

7 310

3 000

(998)

1 813

5 505

17 308

47

17 355

Emisja akcji serii H

7

-

-

-

-

-

7

-

7

Skup akcji własnych

-

(4 639)

4 639

(4 692)

-

-

(4 692)

-

(4 692)

Umorzenie akcji własnych

(12)

-

(1 252)

998

-

-

(266)

-

(266)

Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał

-

799

-

-

2 048

(2 840)

7

-

7

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

(2 665)

(2 665)

-

(2 665)

Zysk netto roku obrotowego

-

-

-

-

-

6 888

6 888

(43)

6 845

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma całkowitych dochodów

-

-

-

-

-

6 888

6 888

(43)

6 845

Stan na 31 grudnia 2015 roku

673

3 470

6 387

(4 692)

3 861

6 888

16 587

4

16 591

Stan na 1 stycznia 2016 roku

673

3 470

6 387

(4 692)

3 861

6 888

16 587

4

16 591

Skup akcji własnych

-

387

(387)

(1 692)

-

-

(1 692)

-

(1 692)

Odsprzedaż akcji własnych

-

5 997

(5 997)

5 997

-

-

5 997

-

5 997

Umorzenie akcji własnych

(3)

(381)

(3)

387

-

-

-

-

-

Środki na nabycie akcji własnych

-

(2 000)

2 000

-

-

-

-

-

-

Kapitał z przejęcia Mood Factory Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

(26)

(26)

Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał

-

492

-

-

-

(492)

-

-

-

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

(1 309)

(6 396)

(7 705)

-

(7 705)

Zysk netto roku obrotowego

-

-

-

-

-

5 722

5 722

(33)

5 689

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto), w tym:

-

(26)

-

-

-

-

(26)

-

(26)

Odsprzedaż akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

-

(178)

-

-

-

-

(178)

-

(178)

Odsprzedaż akcji własnych funduszowi inwestycyjnemu

-

152

-

-

-

-

152

-

152

Suma całkowitych dochodów

-

(26)

-

-

-

5 722

5 696

(33)

5 663

Stan na 31 grudnia 2016 roku

670

7 939

2 000

-

2 552

5 722

18 883

(55)

18 828

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

  Noty 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r. 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r.
       
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto   5 689 6 845
Korekty   5 706 2 501
Straty udziałowców niekontrolujących   (33) (43)
Amortyzacja   3 365 3 157
Wynik na odsprzedaży akcji własnych pracownikom, menedżerom i współpracownikom 5.6. 918 -
Odsetki leasing, kredyt, lokaty bankowe   155 18
Zysk z działalności inwestycyjnej   21 15
Zmiana stanu rezerw , rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów   80 (15)
Zmiana stanu zapasów   (366) (216)
Zmiana stanu należności krótkoterminowych   1 189 (2 788)
Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych   (116) (117)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   65 489
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   (1 215) (120)
Podatek dochodowy   1 425 1 770
Zmiany stanu pozostałych podatków   160 144
Aktualizacja należności z tytułu pożyczek   - 64
Inne korekty   58 143
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej   11 395 9 346
Zapłacony podatek dochodowy, w tym:   (2 185) (1 046)
Za rok 2016 (zalliczka)   (1 337) -
Za rok 2015   (848) (815)
Za rok 2014   - (231)
Zapłacone odsetki   - 2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   9 210 8 302
       
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy z tytułu zbycia aktywów trwałych   84 193
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek   10 -
Wydatki z tytułu nabycia udziałów Mood Factory Sp. z o.o. 4.1. ; 5.2. (696) -
Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych   (619) (813)
Udzielone pożyczki   - (300)
Zapłata warunkowa za udziały IMS events sp. z o.o.   - (12)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (1 221) (932)
       
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ      
Sprzedaż akcji własnych 5.6. ; 5.7. 5 182 -
Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych   77 174
Wpływy z tytułu faktoringu   66 -
Wpływy z tytułu kredytów bankowych   11 -
Emisja akcji serii F3, H   - 7
Wypłata dywidendy 5.1. (7 705) (2 665)
Nabycie akcji własnych 5.5. (1 692) (4 951)
Wydatki związane z nabyciem i odsprzedażą akcji własnych   (135) (6)
Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami   (2 363) (2 055)
Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami   (26) (227)
Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami   - (1 080)
Udzielone pożyczki   - (64)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (6 585) (10 867)
       
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   1 404 (3 497)
       
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   5 330 8 827
       
Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia Mood Factory Sp. z o.o.   122 -
       
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM:   6 856 5 330
       
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   1 526 (3 497)

 powrót