Sytuacja kadrowa


Sytuacja kadrowa

Liczba pracowników (w osobach)

 Stan na
31 grudnia 2016 r.

 Stan na
31 grudnia 2015 r.

 Pracownicy (wszystkie spółki Grupy)

38

37

 Zarząd  (wszystkie spółki Grupy)

10 

 RAZEM

48

38 

Jednocześnie Grupa w swojej działalności ściśle współpracuje z ponad siedemdziesięcioma firmami/ osobami fizycznymi na podstawie umów opartych o prawa kodeksu cywilnego. Grupa prowadzi działalność usługową, w której kluczowe znaczenie mają zasoby ludzkie. Ludzie, którzy tworzą firmę, są świetnymi specjalistami. Są wśród nas uznani zawodowi muzycy, DJ-e, managerowie z wieloletnim stażem w dużych korporacjach i agencjach reklamowych. Doświadczenie i wiedza kluczowych pracowników zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych przekłada się na unikalną pozycję konkurencyjną spółki. Aby zadbać o zrównoważony i efektywny rozwój pracowników, Grupa współfinansuje ich proces kształcenia – szkolenia, nabywanie uprawnień, udział w konferencjach, sympozjach i warsztatach. Dla osób wybitnych i wyróżniających się przewidziano natomiast możliwość stworzenia indywidualnej ścieżki kariery. W celu związania kluczowego personelu z Grupą, w latach 2011 – 2013 oraz 2013 – 2015 przeprowadzone zostały programy motywacyjne oparte o akcje Emitenta. Charakter programu mającego na celu związanie pracowników i menedżerów z Grupą IMS miała także odsprzedaż akcji własnych przeprowadzona w czerwcu 2016 r., opisana w zakładce Istotne wydarzenia roku 2016 - Odsprzedaż akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS.

powrót

 

Wynagrodzenie członków kadry menedżerskiej                          

Jako kluczowy personel kierowniczy Grupa identyfikuje Zarządy poszczególnych spółek Grupy i Radę Nadzorczą IMS S.A..

Zarządy wszystkich spółek Grupy Kapitałowej IMS

Stan na
31 grudnia 2016 r.

Stan na
31 grudnia 2015 r.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)

2 437

1 981

Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy

-

-

Pozostałe świadczenia długoterminowe

-

-

Płatności w formie akcji

-

-

 Razem

2 437

1 981

Wynagrodzenie członków zarządów spółek Grupy składa się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie oraz z tytułu umowy o pracę) i premii. Premia członków zarządów uzależniona jest od ich wyników pracy oraz wyników Grupy IMS osiąganych w danym roku obrotowym. Członkowie Zarządu IMS S.A. objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządów spółek kapitałowych. Dodatkowo członkom zarządów nie przyznano innych świadczeń w naturze. Na 31 grudnia 2016 r. nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze oraz zobowiązania w związku z tymi emeryturami dla byłych osób nadzorujących i zarządzających.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej IMS S.A.

Na dzień
31 grudnia 2016 r.

Na dzień
31 grudnia 2015 r.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)

162

97

Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy

-

-

Pozostałe świadczenia długoterminowe

-

-

Płatności w formie akcji

-

-

 Razem

162

97

 

Członkowie Zarządu IMS S.A., członkowie Rady Nadzorczej IMS S.A. oraz dwaj członkowie zarządów spółek zależnych w czerwcu 2016 roku nabyli akcje IMS S.A. w ramach prowadzonej przez Spółkę odsprzedaży akcji własnych opisanej szczegółowo w zakładce Istotne wydarzenia roku 2016 - Odsprzedaż akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS. Poniższa tabela zawiera informacje o nabytych akcjach Spółki przez członków kadry menedżerskiej.

 

 

Liczba nabytych akcji (w szt.)

Wartość sprzedaży (cena sprzedaży 1 akcji = 1,62 pln)

Koszt nabytych akcji wykazany w sprawozdaniu Grupy IMS

Nabyte akcje własne IMS S.A. przez członków Rady Nadzorczej IMS S.A.

545 000 883 229

 Nabyte akcje własne IMS S.A. przez członków Zarządu IMS S.A.

860 000

1 393

361

 Nabyte akcje własne IMS S.A. przez członków zarządów spółek zależnych

250 000 

405

105

 RAZEM

1 655 000

2 681 

695 

 

powrót