Sytuacja majątkowa Grupy


Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 i 2015 roku

  Stan na 31 grudnia 2016 r. Stan na 31 grudnia 2015 r.
Aktywa trwałe, w tym: 14 116 12 374
Wartość firmy 2 446 1 681
Rzeczowe aktywa trwałe 10 825 9 388
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 407 500
Aktywa obrotowe, w tym: 19 245 17 914
Zapasy 2 083 1 717
Należności z tytułu dostaw i usług 9 135 10 267
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 856 5 330
Rozliczenia międzyokresowe 649 395
Aktywa razem 33 361 30 288
Kapitał własny 18 828 16 591
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5 757 3 899
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 176 3 527
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 566 247
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 8 776 9 798
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 955 1 482
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4 799 4 734
Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 086 1 975
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 453 298

Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 i 2015 roku

  Stan na 31 grudnia 2016 r. Stan na 31 grudnia 2015 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 210 8 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: (1 221) (932)
Nabycie wartości niematerialnych i środków trwałych (619) (813)
Nabycie udziałów Mood Factory Sp. z o.o. (696) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (6 585) (10 867)
Sprzedaż akcji własnych 5 182 -
Nabycie akcji własnych (1 692) (4 951)
Wypłata dywidendy (7 705) (2 665)
Spłata kredytów bankowych z odsetkami - (1 080)
Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami (2 363) (2 055)
Przepływy pieniężne netto 1 404 (3 497)
Środki pieniężne na początek okresu 5 330 8 827
Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia Mood Factory Sp. z o.o. 122 -
Środki pieniężne na koniec okresu 6 856 5 330

powrót

Zarządzanie zasobami finansowymi

W strukturze sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2016 roku w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2015 r. zauważalny jest wzrost poziomu środków pieniężnych (o 1,5 mln PLN). Wzrost środków pieniężnych został osiągnięty pomimo prowadzonego przez IMS S.A. na przełomie 2015 i 2016 roku skupu akcji własnych (wydatek 1,7 mln PLN) oraz wypłaty w lipcu 2016 r. przez IMS S.A. dywidendy w wysokości 7,7 mln PLN. Z kolei IMS S.A. po dokonaniu odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS oraz funduszowi inwestycyjnemu pozyskała 5,2 mln PLN. Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wyniósł 6,8 mln PLN. Tak wysoki poziom środków pieniężnych związany jest z wysokim zyskiem netto i stabilnym, dobrym cyklem rotacji należności. Ze względu na sezonowość sprzedaży zauważalną w segmencie usług reklamowych audio i Digital Signage (okres zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży powoduje wzrost sprzedaży ww. usług reklamowych w IV kwartale) stan należności na ostatni dzień roku jest wysoki. Na koniec 2016 roku stanowi 27% sumy aktywów. Należności wygenerowane przez przychody grudnia regulowane są w pierwszym kwartale kolejnego roku i po I kwartale kolejnego roku poziom należności (wraz z należnościami powstałymi z tytułu sprzedaży kolejnego roku) kształtuje się na poziomie 17% sumy aktywów. 

Na 31 grudnia 2016 roku Grupa posiada pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz nie występują zagrożenia niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Dowodem bardzo dobrej sytuacji płynnościowej jest m.in. rekomendowana przez Zarząd IMS Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłata dywidendy za rok 2016 w wysokości 12 gr na akcję. Posiadane możliwości finansowe zapewniają realizację zamierzeń inwestycyjnych, głównie związanych z bieżącą działalnością operacyjną i nakładami na środki trwałe (audio, wideo i aromaboxy). Należy wspomnieć, że większość tych inwestycji finansowana jest w drodze leasingu. Grupa bierze pod uwagę możliwość zwiększenia zadłużenia i/lub emisji akcji, głównie w przypadku potencjalnej akwizycji podmiotów z branży.

powrót

Inwestycje

Tabela: Nakłady Grupy Kapitałowej IMS na aktywa trwałe w latach 2016-2015

 

Rok

Urządzenia do usługi
audiomarketingu

Urządzenia do usługi
wideomarketingu

Urządzenia do usługi
aromamarketingu

Samochody

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Inwestycje łącznie

2016

1 464

1 281

909

684

288

281

4 907

2015

1 721

570

1 146

446

496

82

4 461

 

Nakłady inswestycyjne 2016 2015
Sfinansowane ze środków własnych 928 810
Sfinansowane poprzez leasing 3 979 3 651
RAZEM 4 907 4 461

Grupa świadczy swoje usługi na urządzeniach produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o. (mediabox i wideobox, lokalizatory, rabatomaty) oraz na urządzeniach zakupywanych od firm zewnętrznych: aromabox oraz monitory do usługi Digital Signage. Urządzenia w trakcie eksploatacji oraz w związku ze zmianami technologicznymi muszą podlegać sukcesywnej wymianie. Grupa zobowiązana jest w związku z tym do ponoszenia nakładów inwestycyjnych rokrocznie, związanych nie tylko ze wzrostem liczby lokalizacji, w których świadczone są usługi, ale również z wymianą sprzętu.

powrót