Zasady rachunkowości


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Rokiem obrachunkowym spółek Grupy Kapitałowej IMS („Grupa Kapitałowa” lub „Grupa”) jest okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia. 

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 
Porównawcze dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.

powrót

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutą funkcjonalną Spółek Grupy oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tys. PLN (nie stosuje się zaokrągleń; w wyniku prezentacji danych finansowych w tysiącach złotych sumy podsumowań mogą być różne od sumy składników poszczególnych pozycji a odchylenie nie powinno przekraczać 1 tysiąca złotych).   

powrót

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

powrót

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zastosowanie standardów i interpretacji w 2016 roku:

W 2016 roku obowiązują nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”):

Standard

Data obowiązywania

Opis zmian

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”

1 stycznia 2016 r.

Zmiany te mają na celu zwiększenie skuteczności ujawniania informacji i zachęcenie przedsiębiorstw do stosowania zawodowego osądu podczas określania informacji, które mają zostać ujawnione w ich sprawozdaniach finansowych przy zastosowaniu MSR 1. Zmiany MSR 1 pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian do MSR 34 i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 celem zapewnienia spójności międzynarodowych standardów rachunkowości.

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne”

1 stycznia 2016 r.

Doprecyzowanie standardów, iż nie można opierać metody amortyzacji na przychodach, które są generowane przez wykorzystanie danego aktywa. Celem zmian jest wskazanie, że metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych oparta na przychodach nie jest właściwa, jednak w przypadku wartości niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach.

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo: uprawy roślinne”

1 stycznia 2016 r.

Standard wyłącza rośliny produkcyjne (np. drzewa owocowe, winoroślą) z zakresu MSR 41 i włącza je do zakresu MSR 16 jako wytworzone we własnym zakresie środki trwałe.

Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”

1 stycznia 2016 r.

Zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. W przypadku wyboru tej metody należy ją stosować dla każdej inwestycji w ramach danej kategorii.

 

Standard

Data obowiązywania

Opis zmian

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”

1 stycznia 2016 r.

Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek inwestycyjnych w konsolidacji.

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”

1 stycznia 2016 r.

Dodatkowe wytyczne związanie z wykazywaniem nabycia we wspólnej działalności. Zmiany wymagają, aby stosować zasady identyczne do tych, które stosowane są w przypadku połączeń jednostek.

„Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)”

1 stycznia 2016 r.

Zestaw poprawek dotyczących:

MSSF 5 – zmiany dotyczące metody sprzedaży;

MSSF 7 – regulacje dotyczące umów usługowych oraz zastosowanie standardu w śródrocznych sprawozdaniach w zakresie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych;

MSR 19 – ustalenie stopy dyskonta na rynku regionalnym;

MSR 34 – dodatkowe wytyczne dotyczące ujawnień w sprawozdaniach śródrocznych (doprecyzowanie miejsca ujawnień wymaganych przez par. 16A MSR 34).

 

Zastosowanie powyższych standardów i interpretacji nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy, a skutkowało jedynie ewentualnym rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii. 

 

Nowe standardy i interpretacje opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie:

Powyższe sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone, ale wejdą w życie po 31 grudnia 2016 roku.  

 

Standard

Data obowiązywania

Opis zmian

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”

1 stycznia 2017 r.

Doprecyzowanie wymogów w zakresie ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego dot. dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”

1 stycznia 2017 r.

Standard doprecyzowuje informacje przekazywane na rzecz użytkowników sprawozdań dotyczące działalności finansowej jednostki.

Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”

1 stycznia 2018 r.

Doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na bazie akcji.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

1 stycznia 2018 r.

Standard wprowadza:

- uporządkowanie klasyfikacji i ujęcie aktywów finansowych w oparciu o charakterystykę ich przepływów pieniężnych i model biznesowy jednostki;

- wprowadzenie jednolitej metodologii oceny wystąpienia utraty wartości aktywów finansowych;

- nowy model rachunkowości zabezpieczeń, który w większym stopniu powiązano z zarządzaniem ryzykiem.

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”

1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie

Data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności

Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia.

Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

1 stycznia 2018 r. lub w momencie zastosowania MSSF 9 po raz pierwszy

Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w MSSF 4

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”

1 stycznia 2016 r.

Proces zatwierdzania do stosowania na terenie UE nie został rozpoczęty do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14 

Zasady rachunkowości i ujawnień dla zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

1 stycznia 2018 r.

Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów. finansowych). MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów.

MSSF 16 “Leasing”

1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenia jednolitego modelu księgowania leasingu; brak rozróżnienia na leasing operacyjny i finansowy.

Interpretacja do KIMSF 22 “Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe”

1 stycznia 2018 r.

Standard wskazuje w jaki sposób określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu transakcji zawartych w walutach obcych, w sytuacji gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.

MSR 40 “Nieruchomości inwestycyjne”

1 stycznia 2018 r.

Doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości „do” lub „z” nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości.

„Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)”

1 stycznia 2017 r.

Zestaw poprawek dotyczących:

MSSF 12 – doprecyzowanie wymogów odnośnie ujawnień informacji na temat udziałów niezależnie od tego jak są one traktowane.

„Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)”

1 stycznia 2018 r.

Zestaw poprawek dotyczących:

MSSF 1 – usunięcie kilku przewidzianych w tym standardzie zwolnień, które nie mają już zastosowania;

MSR 28 – doprecyzowany moment, w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym mogą zdecydować o wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie przy zastosowaniu metody praw własności .

 

Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy, zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, od ich wejścia w życie, po zatwierdzeniu przez Unię Europejską. 

Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Grupy

Zastosowanie powyższych standardów i interpretacji nie powinno mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy, za wyjątkiem MSSF 16 „Leasing”. Jego zastosowanie, głównie przez zmianę ujmowania i prezentacji wieloletnich umów najmu powierzchni biurowych (w których mieszczą się siedziby spółek Grupy Kapitałowej) i magazynowych, będzie mieć wpływ na EBITDA (pozytywny, szacunkowo 0,8 – 1,1 mln PLN w skali roku) oraz na wielkość rzeczowych aktywów trwałych i zobowiązań (wzrost stanu prezentowanych rzeczowych aktywów trwałych i zobowiązań o 2,5 – 6,5 mln PLN). 

powrót

 

Zasady konsolidacji

Spółki zależne, nad którymi IMS sprawuje kontrolę, podlegają konsolidacji metodą pełną. Spółki zależne są konsolidowane od daty uzyskania kontroli przez Spółkę, natomiast przestają być konsolidowane w chwili utraty nad nimi kontroli przez IMS S.A. Spółka posiada kontrolę, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę, kiedy podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych (zwrotów), oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych (zwrotów) poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką.
Salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami Grupy w tym niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, są dla celów konsolidacji eliminowane.
Udziały niekontrolujące w aktywach netto (z wyłączeniem wartości firmy) konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. 

Skład Grupy Kapitałowej IMS („Grupa IMS”; „Grupa”) na dzień 31.12.2016 r.:

Szczeble powiązania

Jednostka

Nazwa skrócona

Data objęcia kontroli

Procentowy udział IMS S.A. w kapitale spółki

Metoda konsolidacji

Stan na
31.12.2016 r.

Stan na
31.12.2015 r.

 

Jednostka dominująca

IMS
Spółka Akcyjna

z siedzibą

ul. Puławska 366

Warszawa

IMS S.A.

x

x

x

Pełna

Szczebel pierwszy

IMS r&d spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą

ul. Lipowa 3

Kraków

IMS r&d

sp. z o.o.

19.01.2006 r.

100,00%

100,00%

Pełna

 

IMS events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą

ul. Królowej Marysieńki 94A

Warszawa

IMS events

sp. z o.o.

31.03.2014 r.

73,00%

73,00%

Pełna

 

Videotronic Media Solutions
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą

ul. Puławska 366

Warszawa

VMS

Sp. z o.o.

18.05.2007 r.

100,00%

100,00%

Pełna

 

Mood Factory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą

ul. Puławska 366

Warszawa

Mood Factory

Sp. z o.o.

04.08.2016 r.

86,40%

x

Pełna*

* Konsolidacja sprawozdania finansowego Mood Factory Sp. z o.o. rozpoczęła się od 1 sierpnia 2016 roku. Okres od 01.08.2016 r. do dnia objęcia kontroli nad Mood Factory Sp. z o.o., tj. do 04.08.2016 r., uznany został za nieistotny dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego z punktu widzenia Grupy IMS.

powrót

Stosowane zasady rachunkowości

Przyjęte przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania zasady rachunkowości są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2015, poza nowymi standardami rachunkowości stosowanymi od 1 stycznia 2016 r. opisanymi wcześniej. Dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy będące podstawą przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przygotowane przy zastosowaniu jednolitych polityk rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty konsolidacyjne zawarte w dokumentacji konsolidacyjnej Grupy.

Waluty obce

Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej IMS transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień, tj. kursu średniego ustalonego przez NBP. Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym ryzykiem walutowym.

Zastosowane kursy walut
do wyceny pozycji bilansowych:

Kurs wymiany złotego
do euro

Kurs wymiany złotego
do dolara

31 grudnia 2015 r.

4,2615

3,9011

31 grudnia 2016 r.

4,4240

4,1793

Ujęcie przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług w zwykłym toku działalności Grupy. Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne odpisy. 
Grupa ujmuje przychody ze sprzedaży po spełnieniu wszystkich następujących warunków:

 • świadczona usługa została wykonana lub przeniesiono z Grupy na nabywcę znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności produktów, towarów lub materiałów oraz scedowano przez spółki Grupy funkcje kierownicze w stopniu związanym na ogół z prawem własności i efektywną kontrolą nad sprzedanymi produktami, towarami lub materiałami; 
 • możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
 • wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; 
 • możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.

Przychody ze sprzedaży usług

Przychody Grupy uzyskiwane są zasadniczo w związku ze świadczeniem usług. W przypadku świadczenia usług spółki Grupy rozpoznają przychód, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe kryteria:

 • kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób; 
 • jest prawdopodobne, iż spółka Grupy otrzyma korzyści ekonomiczne wynikające z przeprowadzonej transakcji;
 • stopień realizacji transakcji można wiarygodnie wycenić na dzień bilansowy;
 • koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.

Jeżeli umowa przewiduje opłaty pobrane z góry za usługi (nie dotyczy zaliczek), które mają być świadczone w okresach przyszłych, przychód rozpoznaje się proporcjonalnie, w każdym miesiącu, którego dotyczy opłata, w części odpowiadającej opłacie za dany miesiąc. Wartość opłaty za przyszłe okresy odracza się jako rozliczenie międzyokresowe przychodu. Na dzień 31.12.2016 r. rozpoznano przychody przyszłych okresów w wysokości 4 tys. PLN.

 

Przychody z tytułu dzierżawy urządzeń

Spółki Grupy w swojej działalności zawierają umowy wieloletnie (abonamentowe), w tym na dzierżawę urządzeń audiobox, wideobox, aromabox, lokalizatory i standy. Przychody z tego tytułu rozpoznawane są miesięcznie, tj. w każdym miesiącu w którym usługa miała miejsce. 

Przychody ze sprzedaży towarów

Przychody ze sprzedaży towarów (np. monitorów, urządzeń, zapachów aroma) uznaje się w miesiącu ich wydania odbiorcy.

Przychody z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika.

Koszty

Przez koszty i straty Grupa rozumie uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości. Powodują one zmniejszenie wartości aktywów albo zwiększenie wartości zobowiązań i doprowadzają do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie obciążające spółki Grupy koszty dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty. Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem konkretnych przychodów. Zachowanie współmierności przychodów i kosztów zakłada jednoczesne lub łączne ujmowanie przychodów i kosztów powstałych bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji lub innych zdarzeń. 

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich w omawiane aktywa pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione.

Podatek bieżący

Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Grupy z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym i wykazuje bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Podatek odroczony

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynikającego z różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym, ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód (stratę) podatkową, to się go nie wykazuje. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych powstających z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się różnic przejściowych jest kontrolowane przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu.
Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat oraz aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika.

Zysk netto na akcję

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy Grupy za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres, przypadającego na akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji  występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych, zamiennych na akcje zwykłe).

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Obciążenia amortyzacyjne dla pozycji innych niż grunty i inwestycje w toku naliczane są od wartości zakupu środków trwałych pomniejszonej o ich przewidywalną wartość końcową, metodą liniową przez okres przewidywanej przydatności do użycia.
Szacunkowe okresy użytkowania, wartości rezydualne i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego roku obrotowego, a konsekwencje zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego ekonomicznego użytkowania na takich samych zasadach jak aktywa własne. 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowego majątku trwałego określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia wyceniane są jako niższa z dwóch wartości:

 • wartości bilansowej na dzień zaklasyfikowania jako przeznaczone do sprzedaży lub 
 • w wartości godziwej pomniejszonej o oczekiwane koszty sprzedaży. 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży to aktywa rzeczowe, których wartość bilansowa zostanie odzyskana przez Grupę IMS poprzez transakcje sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Na 31.12.2016 roku w Grupie IMS nie wystąpiła kategoria „Aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia”.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.
Koszty prac badawczych ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
Wartości niematerialne wytworzone w zakresie własnym w wyniku prac rozwojowych ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy uzasadnia je:

 • wykonalność techniczna umożliwiająca udostępnienie ich do wykorzystania lub sprzedaży;
 • zamiar opracowania w celu wykorzystania lub sprzedaży;
 • możliwość wykorzystania lub sprzedaży;
 • sposób generowania przez daną wartość niematerialną prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych;
 • dostępność odpowiednich zasobów technicznych, finansowych i innych niezbędnych do ich opracowania i późniejszego wykorzystania lub sprzedaży;
 • możliwość wiarygodnej wyceny kosztów przypadających na dany składnik tych wartości w procesie jego opracowywania.

Kwota początkowo ujęta jako wartości niematerialne wytworzone w zakresie własnym jest sumą kosztów poniesionych od dnia spełnienia przez dany składnik tych wartości powyższych kryteriów ujęcia. 
Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wytworzone w zakresie własnym wykazuje się w taki sam sposób, jak w przypadku wartości niematerialnych nabywanych w oddzielnych transakcjach.

Utrata wartości niematerialnych aktywów innych niż wartość firmy

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Niefinansowe aktywa inne niż wartość firmy, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są na każdy dzień bilansowy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu.

Wartość firmy

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad udziałem w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki, z którą nastąpiło połączenie, ujmowanych na dzień przejęcia.
Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.
Test na utratę wartości wartości firmy dokonywany jest na koniec roku obrotowego lub częściej, jeśli istnieją przesłanki dotyczące utraty wartości.
Stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy alokowanej do ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka proporcjonalnie do wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów ośrodka. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie.
W chwili zbycia ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, przypadającą na niego część wartości firmy uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia.
Na wartość firmy wykazaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składają się:

 • wartość firmy wynikająca z połączenia IMS S.A. z Mall TV Sp. z o.o. w kwietniu 2009 roku;
 • wartość firmy wynikająca z nabycia przez IMS S.A. IMS events sp. z o.o. w marcu 2014 roku;
 • wartość firmy wynikająca z nabycia przez IMS S.A. Mood Factory Sp. z o.o. w sierpniu 2016 roku.

Zapasy

Zapasy wykazuje się po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też po cenie sprzedaży netto, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Koszty wytworzenia, zawierające odpowiednią część stałych i zmiennych kosztów ogólnego zarządu, przypisuje się do zapasów stosując zasady najwłaściwsze dla poszczególnych kategorii zapasów, przy czym zapasy wycenia się metodą FIFO. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży zapasów pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

Aktywa i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia oraz weryfikuje na każdy dzień sprawozdawczy. Aktywa finansowe nabyte lub sprzedane w ramach standardowych transakcji ujmuje się i wyksięgowuje w dacie transakcji. Standardowe transakcje to transakcje nabycia lub sprzedaży aktywów finansowych wymagające dostarczenia tych aktywów w terminie ustalonym w regulacjach lub konwencjach przyjętych na rynku. 
W przypadku Grupy IMS aktywa finansowe obejmują głównie:

 • udzielone pożyczki i należności,
 • środki pieniężne. 

Zobowiązania finansowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (głównie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zakupu środków trwałych) wykazywane są na dzień ich powstania w kwocie wymagającej zapłaty i ujmowane w późniejszych okresach według zamortyzowanego kosztu. Grupa wyłącza ze swojego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe w momencie jego wygaśnięcia tzn. kiedy  zobowiązanie wygasło (przedawnienie), kiedy obowiązek określony w umowie został spełniony lub umorzony.

Pożyczki i należności

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowanych warunkach płatności nie będące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako „pożyczki i należności". Wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy. Środki pieniężne ujmowane są w momencie otrzymania. Wartość początkową środków pieniężnych spółki Grupy ujmują w kwocie otrzymanej do kasy lub w kwocie otrzymanej na rachunek bankowy. Wszelkie kwoty wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę funkcjonalną Spółki, według kursu wymiany obowiązującego w dniu otrzymania. 

powrót

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania handlowe
Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu wykazuje się według wartości godziwej, zaś w okresie późniejszym wykazuje się je według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), stosując metodę efektywnej stopy procentowej.

Pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe, pożyczki i faktoring, wycenia się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcji. Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej.

Efektywna stopa procentowa

Jest to metoda naliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego (albo grupy aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz przypisania przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym, do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Grupa dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego (np. przedpłaty, opcje kupna lub podobne), jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. Wyliczenie obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie lub dyskonta. Przyjmuje się założenie, że przepływy pieniężne oraz oczekiwany czas trwania grupy podobnych instrumentów finansowych mogą być wiarygodnie oszacowane. Jednakże, w rzadkich przypadkach, kiedy nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie przepływów pieniężnych lub oczekiwanego czasu trwania instrumentu finansowego (lub grupy instrumentów finansowych), jednostka dokonuje wyliczeń w oparciu o przepływy pieniężne wynikające z umowy za pełny umowny czas trwania instrumentu finansowego (lub grupy instrumentów finansowych).

Pozostałe aktywa (w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów)

Do pozostałych aktywów zaliczane są w szczególności należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Grupa ujmuje jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wydatki takie jak:

   a) poniesione nakłady (wydatki), które w przyszłych okresach będą uznane jako koszty operacyjne,

  b) poniesione nakłady (wydatki), które w przyszłych okresach będą uznane jako koszty operacji finansowych. 
Rozliczenia międzyokresowe ustalane są w wysokości poniesionych, wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie dotyczą przyszłych okresów i są związane z wpływem korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Kapitał podstawowy

Kapitał zakładowy IMS S.A. wykazuje się w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zgodnie ze Statutem IMS S.A. kapitał zakładowy składa się z akcji zwykłych na okaziciela. 

Koszty transakcyjne bezpośrednio związane z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji. 

Rezerwy

Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Grupę jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią prawdopodobne zobowiązania spółek Grupy, których realizacja nastąpi w przyszłości, wynikające z poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów. Są to zobowiązania zapłaty za towary lub usługi, które Spółki otrzymały, lecz za które nie dokonały dotychczas rozliczenia z dostawcą; kwota tych zobowiązań nie została formalnie ustalona z dostawcą lub nie otrzymano oficjalnego dokumentu potwierdzającego powstanie zobowiązania. Chociaż czasami konieczne jest szacowanie kwoty lub ram czasowych rozliczeń międzyokresowych biernych, stopień niepewności jest generalnie o wiele mniejszy niż w przypadku rezerw. Podstawowymi tytułami stanowiącymi RMK bierne w Grupie IMS są:

 • wydatki jednorazowe dotyczące okresu sprawozdawczego oraz stałe powtarzalne w każdym miesiącu sprawozdawczym, ale ze względu na swoją specyfikę fakturowania istnieje prawdopodobieństwo, że nie otrzymamy dokumentu źródłowego obcego w wymaganym terminie. Przykładami są tu: usługi elektroniczne, łączności, energii itp. oraz wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupem paliwa, akcesoriów samochodowych); 
 • koszty prowizji od sprzedaży za dany okres sprawozdawczy na rzecz handlowców i firm współpracujących zgodnie z zawartymi umowami – koszt dotyczy głównie IMS S.A.; 
 • koszty opłat dla pośredników reklamowych – koszt dotyczy IMS S.A.;
 • koszty dzierżawy powierzchni reklamowej oraz koszty zakupu powierzchni reklamowej – koszt dotyczy IMS S.A.; 
 • opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (licencje) – koszt dotyczy IMS S.A.;
 • premie okresowe dla pracowników.

Rozliczenia międzyokresowe bierne w momencie ich utworzenia obciążają w całości koszty rodzajowe oraz odpowiednie koszty w układzie kalkulacyjnym, a ich wykorzystanie rozliczane jest ze zobowiązaniem powstałym z ich tytułu.

W przypadku braku obowiązku uregulowania rozliczenia międzyokresowego biernego następuje jego likwidacja (rozwiązanie) powodująca korektę kosztów rodzajowych w okresie rozliczenia. Ewentualne różnice pomiędzy wartością rozliczenia międzyokresowego biernego, a kwotą zobowiązania powstałego z jego tytułu, również korygują koszty rodzajowe w okresie rozliczenia.

Leasing

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego z podziałem na krótko- i długoterminowe.

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i część kapitałową (zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu). Część odsetkowa odnoszona jest w koszty okresu i ujmowana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ramach odsetek. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się w sprawozdanie z całkowitych dochodów metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

W Grupie IMS wszystkie z zawieranych umów leasingowych bilansowo ujmowane są jako leasing finansowy. W takiej formie zawierane są również przez IMS S.A. umowy typu „sale-and-lease-back” tzw. leasing zwrotny. IMS sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne (dotyczy urządzeń aromabox) firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania, na warunkach ustalonych w umowie leasingu. 

Dotacje

Wartość otrzymanych dotacji w postaci środków pieniężnych Grupa ujmuje w księgach w wartości nominalnej w momencie wpływu tych środków do spółki z Grupy. Dotacje związane z wartościami niematerialnymi oraz rzeczowymi aktywami, łącznie z dotacjami niepieniężnymi w wartości godziwej są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie wartości bilansowej danej wartości niematerialnej lub danego środka trwałego. Otrzymana dotacja pomniejsza w kolejnych latach użytkowania odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnej i/lub rzeczowych aktywów trwałych, na które dana dotacja została pozyskana. 

Akcyjne programy motywacyjne

Emitent w latach 2011 – 2013 i 2013 - 2015 prowadził programy motywacyjne oparte o opcje na akcje, jak również w czerwcu 2016 roku miała miejsce odsprzedaż akcji własnych pracownikom, menedżerom i współpracownikom, celem związania kluczowego personelu ze spółkami Grupy IMS. Zgodnie z MSSF 2 „Płatności w formie akcji”, ww. programy oraz odsprzedaż akcji własnych Grupa odniosła na kapitał własny (kapitał zapasowy), a z drugiej strony, ujęła to jako odpowiedni koszt. Programy motywacyjne dla pracowników związane są z wynagrodzeniem za świadczoną przez nich pracę, dlatego wartość przyznanych opcji na akcje odnoszona jest w ciężar kosztów wynagrodzeń lub usług obcych w zależności od formy zatrudnienia danego beneficjenta programu motywacyjnego.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych w Grupie IMS należy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”). Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest ustawowo z odpisu podstawowego. Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Szczegółowe zasady korzystania z Funduszu określają Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujące w spółkach Grupy. Spółki w sprawozdaniach finansowych kompensuje aktywa i zobowiązania funduszu. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowana jest występująca po stronie aktywów lub zobowiązań nadwyżka. Na koniec 2016 roku nadwyżka wykazana została po stronie aktywów w wysokości 12 tys. PLN.   

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Profesjonalny osąd

Sporządzenie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek wymaga od Zarządów spółek Grupy Kapitałowej IMS zastosowania osądów, szacunków i przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Kierując się subiektywną oceną, zarządy spółek Grupy Kapitałowej IMS określają i stosują polityki rachunkowości, które zapewniają, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się z sprawozdań poszczególnych spółek Grupy, będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:

 • prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy pieniężne;
 • odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji;
 • sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny;
 • kompletne we wszystkich istotnych aspektach.

Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (punkt poniżej), dokonane przez spółki w procesie stosowania zasad rachunkowości Grupy i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Klasyfikacja umów leasingu

Grupa jest stroną umów leasingu, które spełniają warunki umów leasingu finansowego lub operacyjnego. Klasyfikacja leasingu operacyjnego lub finansowego odbywa się w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej transakcji. 

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskanych wyników finansowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Informacje dotyczące aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 4.4.

Stawki amortyzacyjne

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Spółki Grupy Kapitałowej IMS corocznie dokonują weryfikacji przyjętych okresów użyteczności na podstawie bieżących szacunków. W roku 2016 nie stwierdzono zmian w przyjętych okresach użyteczności rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową. 

Roczne stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych kształtują się następująco:

Rodzaje wartości niematerialnych

Okres ekonomicznej użyteczności

Koszty zakończonych prac rozwojowych

6 lat

Oprogramowanie komputerowe

6 lat

Inne wartości niematerialne

6 lat

Roczne stawki amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych kształtują się następująco:

Rodzaje środków trwałych

Okres ekonomicznej użyteczności

Środki transportu

do 6 lat

Maszyny i urządzenia

do 6 lat

Urządzenia komputerowe

do 5 lat

Wyposażenie

do 5 lat

Niepewność szacunków

Poniżej omówione zostały podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.

Na 31 grudnia 2016 roku w Grupie IMS nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe. 

Najistotniejsze szacunki dokonane za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku dotyczą: 

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w tym wartości firmy

Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości wartości firmy. Wymagało to oszacowania wartości użytkowej ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do których przypisana została wartość firmy. Oszacowanie wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bieżącej wartości tych przepływów. 

W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono, że na dzień bilansowy występują przesłanki świadczące o utracie wartości wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartości firmy z konsolidacji. Testy na utratę wartości wartości firmy zaprezentowane zostały w nocie 4.1.

Utrata wartości aktywów finansowych i odpis aktualizujący należności

Na dzień bilansowy spółki Grupy IMS dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. Za odzyskanie Grupa uznaje zapłatę należności (w wyniku postępowania polubownego lub nakazem sądowym) lub przyznanie odszkodowania od ubezpieczyciela należności. W wyniku przeprowadzonej analizy wyceny wartości należności handlowych, Grupa na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. dokonała odpisów z tytułu utraty wartości należności, które zostały opisane w nocie 4.6. sprawozdania. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Odpis aktualizujący zapasy

Grupa dokonała aktualizacji wartości zapasów (materiałów i towarów). Na dzień 31.12.2016 roku dokonano analizy przydatności zapasów i oceniono prawdopodobieństwo wykorzystania lub uzyskania przychodu ze sprzedaży posiadanych zapasów. Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się na zasadzie odpisów indywidualnych dla poszczególnych zapasów lub kategorii zapasów. Szacunki dotyczące wartości netto możliwej do uzyskania opierają się na najbardziej wiarygodnych dowodach dostępnych w czasie sporządzania analizy co do przewidywanej kwoty, możliwej do zrealizowania z tytułu sprzedaży zapasów. Odpis aktualizujący wartość zapasów obciąża pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych wartość wynikająca z wyceny według ceny sprzedaży netto zaktualizowanego zapasu (materiału, towaru) jest wyższa od wartości księgowej, dokonuje się odwrócenia uprzednio dokonanego odpisu utraty wartości lub jego odpowiedniej części. Odwrócenie wartości uprzednio dokonanego odpisu powiększa pozostałe przychody operacyjne.  

Szacunki przyjęte przy naliczaniu rozliczeń międzyokresowych biernych

Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych lecz niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacowanej na podstawie ustaleń umownych wartości należnej pośrednikom i współpracownikom z tytułu pozyskiwanych kontraktów, opłat dla firm pośredniczących w sprzedaży usług reklamowych oraz zobowiązań z tytułu zakupu miejsca reklamowego do świadczenia usług reklamowych. 

powrót

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd IMS S.A. w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2017 r.

powrót